agnieszka's blog

Kontakty z dzieckiem - wprowadzenie

Zarówno Konwencja dotycząca kontaktów z dziećmi (ustawa z 23 kwietnia 2009 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi, sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 maja 2003 r., Dz. U. Nr 68, poz. 576), jak i art. 113 § 2 k.r.o. określą szeroko pojęcie „kontakty”.

Alimenty na dziecko

W ostatnim czasie dużo mówi się o rosnącej liczbie rozwodów, na skutek których pozostają nam do uregulowania kwestie związane z nową rzeczywistością, tą "po" rozwodzie. Nieodłącznym jej elementem jest kwestia alimentów na dziecko. Często do mojej Kancelarii trafiają interesanci, którzy są zupełnie nieświadomi tego co mogą wliczyć koszty utrzymania ich dziecka.

Umowa o roboty budowlane

W myśl art.  647 kodeksu cywilnego „Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.”

Pages