Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych WZÓR

  • Posted on: 14 November 2017
  • By: agnieszka
Zwolnienie od kosztów sądowych - wskazówki

W sytuacji, gdy powód/wnioskodawca nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, może złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych przed wniesieniem pozwu  np. o rozwód, jak również w samym pozwie. Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że takich kosztów nie jest w stanie ponieść.

Jakie informacje podajemy w oświadczeniu ? Oświadczenie obejmuje szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Oświadczenie sporządza się według ustalonego wzoru. Jeżeli oświadczenie nie zostało złożone albo nie zawiera wszystkich wymaganych danych, sąd wzywa stronę do ich uzupełnienia na podstawie art. 130 k.p.c. Oświadczenie, o którym mowa, strona obowiązana jest podpisać osobiście, nawet wtedy, gdy działa przez pełnomocnika.

Wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych należy zgłosić na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy.

Oświadczenie o stanie rodzinnym może podbrać tutaj : https://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/formularze-pism-procesowych-w-postep...

Poniżej przedstawiam przykładowy wniosek:

Wzór wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w całości

 

 

                                                                                               Szczecin , dnia …………………….

 

 

                                                                                                                                                                                            Sąd Okręgowy w Szczecinie

                                                                                                                                                                                            Wydział X Cywilny Rodzinny

Powód: Anna Kowalska, zam.ul. Szczęśliwej 15a/7 w Szczecinie

Reprezentowana przez: adw. XY

 

Pozwany: Jak Kowalski, zam.ul. Smutnej 1 w Szczecinie

 

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w całości

      W imieniu powódki, z powołaniem na udzielone mi pełnomocnictwo, które przedkładam w załączeniu, wnoszę o zwolnienie powódki od kosztów sądowych, tj. opłaty sądowej od pozwu w całości, ponieważ nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

     Źródłem utrzymania powódki i jej małoletnich dzieci jest emerytura w wysokości 1500 zł oraz dochód z najmu mieszkania w kwocie 300 zł miesięcznie. Pozwany wyprowadził się ze wspólnego mieszkania i nie łoży na utrzymanie rodziny. Koszty utrzymania mieszkania wynoszą łącznie 950 zł. Dochody powódki, które pozostają do jej dyspozycji po odliczeniu kosztów utrzymania mieszkania, wystarczają jedynie na pokrycie kosztów wyżywienia, ubrań i środków czystości, nie pozwalają natomiast na czynienie dodatkowych oszczędności. Nadto powódka jest osobą przewlekle chorą, w związku z czym jej miesięczne wydatki na leki wynoszą 300 zł. Na potwierdzenie dochodów i wydatków powódki do niniejszego wniosku dołączono Decyzję ZUS oraz Faktury.

Reasumując wskazać należy, że sytuacja majątkowa powódki Anny Kowalskiej powoduje, że brak zwolnienia od kosztów sądowych uniemożliwi wniesienie pozwu.

Z uwagi na powyższe wniosek jest w pełni uzasadniony.

                                                                                                                                                                                         ......................................................

Załączniki:

1)Pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową w kwocie 17 zł

2)Oświadczenie o stanie majątkowym,

3) Decyzja ZUS z dnia 25 sierpnia 2017 r.

4) Oryginały Faktur