Zakres usług

Kancelaria świadczy pomoc prawną w formie doradztwa prawnego oraz w zakresie sporządzania wniosków, pozwów, apelacji, skarg , zażaleń oraz odwołań.

W kręgu specjalizacji Kancelarii znajdują się następujące dziedziny prawa:

  • prawo karne – reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym, postępowanie w sprawach o czyny z kodeksu karnego i kodeksu karnego skarbowego, zorganizowane grupy przestępcze;
  • prawo karne wykonawcze – sporządzanie izb i reprezrtnacja w postępowaniach o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności dozoru elektronicznego;
  • prawo cywilne –powództwa o zapłatę, powództwa o odszkodowanie i zadośćuczynienie, zniesienie współwłasności;
  • prawo spadkowe –stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, powództwo o zachowek;
  • prawo rodzinne i opiekuńcze - pomoc w sporządzaniu pozwów oraz pozostałych pism procesowych w sprawach o rozwód lub separację z uwzględnieniem żądania alimentów, rozstrzygnięć o władzy rodzicielskiej, w postępowaniach o rozdzielność majątkową, podział majątku, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa oraz inne;
  • prawo gospodarcze –obsługa podmiotów gospodarczych, sporządzanie opinii prawnych i projektów umów, windykacja należności;
  • umowy- kompleksową i profesjonalną pomoc prawną przy konstruowaniu umów, w tym m.in. przygotowanie wzorów kontraktów stosowanych przez Klientów w obrocie gospodarczym, opiniowanie i przygotowanie od podstaw umów indywidualnych;
  • odszkodowania, w tym za tzw. błąd medyczny
  • sprawy imigracyjne - sporządzanie odwołań od decyzji organów administracyjnych, w tym decyzji zobowiązujących cudzoziemców do powrotu.

Kancelaria oferuje pomoc prawną również w języku angielskim, co umożliwia nie tylko bezpośredni kontakt z Klientem anglojęzycznym, a także podjęcie negocjacji w tymże języku. Kancelaria oferuje pomoc w sporządzaniu pism do organów zagranicznych, co umożliwia Klientowi zapewnienie pomocy prawnej m.in. w sprawach alimentacyjnych, związanych z podziałem majątku, umowami, co znacznie ułatwia porozumienie, szczególnie gdy jedna ze stron nie tylko zamieszkuje zagranicą, lecz posługuje się wyłącznie językiem angielskim bądź np. duńskim, norweskim

W trakcie porady uzyskują Państwo całokształt informacji związanych zarówno z możliwym przebiegiem postępowania jak i z jego konsekwencjami, bądź szansami powodzenia dla klienta.

Honorarium jest ustalane indywidualnie w zależności od stopnia zawiłości sprawy.