Zakres usług

Kancelaria świadczy pomoc prawną w formie doradztwa prawnego oraz w zakresie sporządzania wniosków, pozwów, apelacji, skarg , zażaleń oraz odwołań.

W kręgu specjalizacji Kancelarii znajdują się następujące dziedziny prawa:

 • prawo karne – sporządzanie pism, doradztwo, wszelka pomoc prawna świadczona jest na etapie postępowania przygotowawczego oraz w postępowaniu sądowym;
 • prawo karne wykonawcze – pomoc w kwestii odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności;
 • prawo cywilne –powództwa o zapłatę, powództwa o odszkodowanie i zadośćuczynienie, o ochronę posiadania, zasiedzenie nieruchomości, zniesienie współwłasności;
 • prawo spadkowe –stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, powództwo o zachowek;
 • prawo rodzinne i opiekuńcze - pomoc w sporządzaniu pozwów oraz pozostałych pism procesowych w sprawach o rozwód lub separację z uwzględnieniem żądania alimentów, podziału majątku, rozstrzygnięć o władzy rodzicielskiej, rozdzielność majątkową, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa oraz inne;
 • prawo gospodarcze –obsługa podmiotów gospodarczych, sporządzanie opinii prawnych i projektów umów, windykacja należności;
 • prawo pracy – pomoc prawna w sporach z zakresu prawa pracy w tym m.in. o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie;
 • prawo administracyjne – sporządzanie wniosków, odwołań, zażaleń, skarg;
 • umowy- kompleksową i profesjonalną pomoc prawną przy konstruowaniu umów, w tym m.in. przygotowanie wzorów kontraktów stosowanych przez Klientów w obrocie gospodarczym, opiniowanie i przygotowanie od podstaw umów indywidualnych;
 • odszkodowania – sporządzanie pism umożliwiających uzyskanie odszkodowania w tym m.in.:
  • roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia OC i AC, wszelkiego rodzaju ubezpieczeń majątkowych,
  • zadośćuczynienia za rozstrój zdrowia i uszkodzenie ciała,
  • zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej,
  • renty,
  • odpowiedzialności kontraktowej w tym m.in. za niewykonanie bądź nienależyte wykonania zobowiązania.
 • sprawy imigracyjne - sporządzanie odwołań od decyzji organów administracyjnych, w tym decyzji zobowiązujących cudzoziemców do powrotu.

Kancelaria oferuje pomoc prawną również w języku angielskim, co umożliwia nie tylko bezpośredni kontakt z Klientem anglojęzycznym, a także podjęcie negocjacji w tymże języku. Kancelaria oferuje pomoc w sporządzaniu pism do organów zagranicznych, co umożliwia Klientowi zapewnienie pomocy prawnej m.in. w sprawach alimentacyjnych, związanych z podziałem majątku, umowami, co znacznie ułatwia porozumienie, szczególnie gdy jedna ze stron nie tylko zamieszkuje zagranicą, lecz posługuje się wyłącznie językiem angielskim bądź np. duńskim, norweskim

W trakcie porady uzyskują Państwo całokształt informacji związanych zarówno z możliwym przebiegiem postępowania jak i z jego konsekwencjami, bądź szansami powodzenia dla klienta.

Honorarium jest ustalane indywidualnie w zależności od stopnia zawiłości sprawy.