Podział majątku i dział spadku – porady prawne

Spadek – jak najszybciej go uzyskać?

Jak najszybciej uzyskać spadek? Często słyszę pytanie czy tuż po śmierci możemy swobodnie dysponować mieszkaniem czy autem zmarłego krewnego.  Często też zastanawiamy się od czego zacząć niekiedy długi i mozolny proces uregulowania kwestii spadkowych. Postaram się Państwu przybliżyć, jakie kroki należy podjąć, aby wejść w prawa zmarłego bliskiego i móc dysponować jego majątkiem. Otóż, możemy

Wspólny majątek małżonków

Do wspólnego majątku małżonków należą w szczególności: Pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, czyli np. oszczędności małżonków, które zgromadzili w trakcie trwania związku, przy czym nie ma tu znaczenia fakt, że wyłącznie jeden małżonek pracował i uzyskiwał z tego tytułu wynagrodzenie; Dochody z majątku wspólnego, jak również z

Zapewnienie spadkowe

Zapewnienie spadkowe odbiera się od spadkobiercy na rozprawie sądowej, w trakcie której sędzia zadaje kilka pytań dotyczących osoby zmarłego pouczając przy tym spadkobiercę o tym, że jeśli zezna nieprawdę może zostać ukarany za składanie fałszywych zeznań karą do 8 lat pozbawienia wolności. Groźba surowej kary ma zdaniem ustawodawcy zapewnić prawdomówność świadków lub w tym przypadku

Alimenty na dziecko

  W dobie rosnącej liczby rozwodów, na skutek których pozostają nam do uregulowania kwestie związane z nową rzeczywistością, tą "po" rozwodzie - nieodłącznym jej elementem jest kwestia alimentów na dziecko. Często do mojej Kancelarii trafiają interesanci, którzy są zupełnie nieświadomi tego jakie wydatki należy uwzględnić szacując koszt utrzymania dziecka. Niektórzy też zapominają, że przy ustalaniu

Testament – wzór z objaśnieniem

Poniżej prezentujemy wzór testamentu wraz z objaśnieniem TESTAMENT Ja niżej podpisany, Jan Nowak, zamieszkały w Szczecinie, przy ul. Śpiącej 10/1, legitymujący się dowodem osobistym AXI 258515, świadomy podejmowanej czynności i bez jakiegokolwiek przymusu oświadczam, że do całości spadku po mnie powołuję mojego syna, Tomasza Nowaka, zamieszkałego w Szczecinie, przy ul. Kwiatowej 12/3. Szczecin, 28.05.2018 r. Jan

Spadek: Zaliczenie darowizn i zapisów windykacyjnych na schedę

Czy fakt dokonania darowizny przez spadkodawcę ma znaczenie dla późniejszych rozliczeń finansowych między spadkobiercami? Pytanie to słyszę od Klientów często, co też prowokowało mnie do krótkiego wpisu mającego na celu przybliżenie regulacji prawnych z tym związanej. Warto w tym miejscu przywołać treść art. 1039 Kodeksu cywilnego, który stanowi: §  1.  Jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego

Zaliczenie darowizn i zapisów windykacyjnych na schedę spadkową

Czy fakt dokonania darowizny przez spadkodawcę ma znaczenie dla późniejszych rozliczeń finansowych między spadkobiercami? Pytanie to słyszę od Klientów często, co też prowokowało mnie do krótkiego wpisu mającego na celu przybliżenie regulacji prawnych z tym związanej. Warto w tym miejscu przywołać treść art. 1039 Kodeksu cywilnego, który stanowi: §  1.  Jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego

Koszty postępowania o podział majątku – zasady

Zgodnie z art. 520 § 1 k.p.c. każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie. Obciążają go zatem koszty tych czynności, których dokonał sam (np. opłata od wniosku czy środka odwoławczego, wynagrodzenie ustanowionego pełnomocnika z wyboru, koszty dojazdu do sądu), ale także czynności podjętych w jego interesie przez sąd z urzędu lub na jego wniosek (np. koszty opinii

Umowny podział majątku wspólnego

Na podstawie art. 1037 § 1 k.c.w związku z art. 46 k.r.o. możliwy jest umowny podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności małżeńskiej. Taki podział dokonywany jest przez zawarcie stosownej umowy. W pierwszej kolejności należy wskazać, że przepisy Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego, poza dopuszczeniem samej możliwości dokonania umownego podziału majątku wspólnego, w żaden sposób nie regulują tej kwestii.

Postępowanie sądowe przy podziale majątku

Od chwili ustania wspólności majątkowej małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Mogą jednak z ważnych przyczyn żądać ustalenia nierównych udziałów (art. 43k.r.o. oraz art. 567 § 1 k.p.c.). Żądanie takie należy zgłosić w postępowaniu o podział majątku wspólnego, do którego stosuje się odpowiednio przepisy o dziale spadku (art. 567 § 3 k.p.c.), a poprzez art. 688

Go to Top