Podział majątku i dział spadku – porady prawne

Koszty postępowania o podział majątku – zasady

Zgodnie z art. 520 § 1 k.p.c. każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie. Obciążają go zatem koszty tych czynności, których dokonał sam (np. opłata od wniosku czy środka odwoławczego, wynagrodzenie ustanowionego pełnomocnika z wyboru, koszty dojazdu do sądu), ale także czynności podjętych w jego interesie przez sąd z urzędu lub na jego wniosek (np. koszty opinii

Umowny podział majątku wspólnego

Na podstawie art. 1037 § 1 k.c.w związku z art. 46 k.r.o. możliwy jest umowny podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności małżeńskiej. Taki podział dokonywany jest przez zawarcie stosownej umowy. W pierwszej kolejności należy wskazać, że przepisy Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego, poza dopuszczeniem samej możliwości dokonania umownego podziału majątku wspólnego, w żaden sposób nie regulują tej kwestii.

Postępowanie sądowe przy podziale majątku

Od chwili ustania wspólności majątkowej małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Mogą jednak z ważnych przyczyn żądać ustalenia nierównych udziałów (art. 43k.r.o. oraz art. 567 § 1 k.p.c.). Żądanie takie należy zgłosić w postępowaniu o podział majątku wspólnego, do którego stosuje się odpowiednio przepisy o dziale spadku (art. 567 § 3 k.p.c.), a poprzez art. 688

Podział majątku małżonków – majątek wspólny a majątek osobisty małżonka

W przedmiotowym opracowaniu kilka słów zostanie poświęconych składnikom majątku małżonków, które będą ulegały podziałowi w trakcie postępowania sądowego. Z majątkiem wspólnym małżonków mamy do czynienia tylko w sytuacji wspólności majątkowej, przy czym nie ma znaczenia źródło jej pochodzenia ( umowa czy ustawa). Wspólność ustawowa pomiędzy małżonkami jest współwłasnością łączną, często określaną :współwłasnością do niepodzielnej ręki".

Dziedziczenie długów spadkowych po zmianach w 2015 r.

Większość z Państwa zapewne ma świadomość tego, że wraz ze śmiercią członka rodziny nierozerwalna jest kwestia spadku, którym po nim pozostał. Do czasu wejścia w życie zmian w 2015 r., aby uniknąć „oddziedziczenia długów” należało złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku, czy jest ono niezbędne również w świetle obecnie obowiązujących przepisów? Otóż nie, w obowiązującym stanie