Podział majątku i dział spadku – porady prawne

Alimenty na dziecko

  W dobie rosnącej liczby rozwodów, na skutek których pozostają nam do uregulowania kwestie związane z nową rzeczywistością, tą "po" rozwodzie - nieodłącznym jej elementem jest kwestia alimentów na dziecko. Często do mojej Kancelarii trafiają interesanci, którzy są zupełnie nieświadomi tego jakie wydatki należy uwzględnić szacując koszt utrzymania dziecka. Niektórzy też zapominają, że przy ustalaniu

Testament – wzór z objaśnieniem

Poniżej prezentujemy wzór testamentu wraz z objaśnieniem TESTAMENT Ja niżej podpisany, Jan Nowak, zamieszkały w Szczecinie, przy ul. Śpiącej 10/1, legitymujący się dowodem osobistym AXI 258515, świadomy podejmowanej czynności i bez jakiegokolwiek przymusu oświadczam, że do całości spadku po mnie powołuję mojego syna, Tomasza Nowaka, zamieszkałego w Szczecinie, przy ul. Kwiatowej 12/3. Szczecin, 28.05.2018 r. Jan

Spadek: Zaliczenie darowizn i zapisów windykacyjnych na schedę

Czy fakt dokonania darowizny przez spadkodawcę ma znaczenie dla późniejszych rozliczeń finansowych między spadkobiercami? Pytanie to słyszę od Klientów często, co też prowokowało mnie do krótkiego wpisu mającego na celu przybliżenie regulacji prawnych z tym związanej. Warto w tym miejscu przywołać treść art. 1039 Kodeksu cywilnego, który stanowi: §  1.  Jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego

Zaliczenie darowizn i zapisów windykacyjnych na schedę spadkową

Czy fakt dokonania darowizny przez spadkodawcę ma znaczenie dla późniejszych rozliczeń finansowych między spadkobiercami? Pytanie to słyszę od Klientów często, co też prowokowało mnie do krótkiego wpisu mającego na celu przybliżenie regulacji prawnych z tym związanej. Warto w tym miejscu przywołać treść art. 1039 Kodeksu cywilnego, który stanowi: §  1.  Jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego

Koszty postępowania o podział majątku – zasady

Zgodnie z art. 520 § 1 k.p.c. każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie. Obciążają go zatem koszty tych czynności, których dokonał sam (np. opłata od wniosku czy środka odwoławczego, wynagrodzenie ustanowionego pełnomocnika z wyboru, koszty dojazdu do sądu), ale także czynności podjętych w jego interesie przez sąd z urzędu lub na jego wniosek (np. koszty opinii

Umowny podział majątku wspólnego

Na podstawie art. 1037 § 1 k.c.w związku z art. 46 k.r.o. możliwy jest umowny podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności małżeńskiej. Taki podział dokonywany jest przez zawarcie stosownej umowy. W pierwszej kolejności należy wskazać, że przepisy Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego, poza dopuszczeniem samej możliwości dokonania umownego podziału majątku wspólnego, w żaden sposób nie regulują tej kwestii.

Postępowanie sądowe przy podziale majątku

Od chwili ustania wspólności majątkowej małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Mogą jednak z ważnych przyczyn żądać ustalenia nierównych udziałów (art. 43k.r.o. oraz art. 567 § 1 k.p.c.). Żądanie takie należy zgłosić w postępowaniu o podział majątku wspólnego, do którego stosuje się odpowiednio przepisy o dziale spadku (art. 567 § 3 k.p.c.), a poprzez art. 688

Podział majątku małżonków – majątek wspólny a majątek osobisty małżonka

W przedmiotowym opracowaniu kilka słów zostanie poświęconych składnikom majątku małżonków, które będą ulegały podziałowi w trakcie postępowania sądowego. Z majątkiem wspólnym małżonków mamy do czynienia tylko w sytuacji wspólności majątkowej, przy czym nie ma znaczenia źródło jej pochodzenia ( umowa czy ustawa). Wspólność ustawowa pomiędzy małżonkami jest współwłasnością łączną, często określaną :współwłasnością do niepodzielnej ręki".

Dziedziczenie długów spadkowych po zmianach w 2015 r.

Większość z Państwa zapewne ma świadomość tego, że wraz ze śmiercią członka rodziny nierozerwalna jest kwestia spadku, którym po nim pozostał. Do czasu wejścia w życie zmian w 2015 r., aby uniknąć „oddziedziczenia długów” należało złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku, czy jest ono niezbędne również w świetle obecnie obowiązujących przepisów? Otóż nie, w obowiązującym stanie