Czy upadłość konsumencka to dobry wybór? Czy może ryzyko w czasie pandemii?

Upadłość konsumencka w aktualnej odsłonie jest w nową instytucją w prawie polskim pozwalającą na wszczęcie sądowego postępowania upadłościowego osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej (konsumentom), którzy popadli w stan niewypłacalności. Stan ten powstaje w momencie, w którym dłużnik nie jest w stanie spłacać na czas wymagalnych zobowiązań pieniężnych wobec swoich wierzycieli, musi trwać co najmniej 3 miesiące(a więc musimy zalegać z zapłatą np. 3 co miesięcznych rat kredytu)

Do kogo skierowana jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka pomimo tego, iż w polskim systemie prawnym istnieje od wielu lat to w aktualnej odsłonie, wprowadzonej nowelizacjami w 2020 r. zyskała największą popularność. Czy jest to spowodowane coraz większymi problemami finansowymi spowodowanymi wszechobecną pandemią? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Możemy domniemywać jedynie, że problemy finansowe związane z pandemią przyczyniły się do znacznego wzrostu zadłużenia między innymi wśród osób prowadzących działalności gospodarcze, ale i również między innymi u osób, które straciły pracę czasie pandemii.

Od 2020 r. osoba chcącą ogłosić upadłość konsumencką, może tego dokonać nawet jeśli w przeszłości prowadziła działalność gospodarczą i to z tego tytułu powstały jej zobowiązania. Obserwując praktykę prawniczą można zauważyć, że do Kancelarii zgłaszają się zarówno osoby prowadzące we wcześniejszym etapie swojego życia działalność  gospodarczą, jak i również osoby, które popadły w długi  z innych przyczyn, poczynając od pomocy rodzinie, poprzez złe zainwestowanie środków finansowych, a kończąc na problemach zdrowotnych.

Przepisy prawa upadłościowego nie określają wprost grupy podmiotów, które nie mogą ogłosić upadłości. W przeszłości upadłość konsumencką mogły ogłosić jedynie osoby, których zobowiązania nie były bezpośrednio związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, aktualnie wymóg nieprowadzenia w przeszłości działalności gospodarczej został zniesiony. Wystarczy, aby w dniu składania wniosku osoba wnosząca o ogłoszenie swojej upadłości nie prowadziła działalności gospodarczej.

Instytucja ta pojawiła się w polskim prawie, aby pomóc osobom zadłużonym i jednocześnie nie pozwolić na pokrzywdzenie interesów wierzycieli.

Poza wskazanymi powyżej aspektami uwagi wymaga również fakt, iż osoba ogłaszająca upadłość konsumencką przed nowelizacjami wprowadzonymi w 2020 r. (na starych zasadach) ma prawo do ogłoszenia upadłości na podstawie znowelizowanych przepisów!

Upadłość konsumencka ryzyko czy możliwość anulowania swoich długów?

Zobowiązania, które przestałeś spłacać mogą być przyczyną kolejnych problemów oraz negatywnie przedkładać się na życie społeczne czy rodzinne. Osoby, które popadły w problemy finansowe zaciągając kolejne pożyczki, aby spłacić poprzednie, poza brakiem spokoju i zmęczeniem czy to psychicznym czy fizycznym mogą być zmęczeni kontaktami z licznymi przedstawicielami firm windykacyjnych czy komornikami. Kluczowym aspektem w trakcie weryfikacji tego czy możemy czy też nie możemy ogłosić upadłości jest odpowiedź na kilka krótkich pytań:

  1. Ilu wierzycieli posiadamy?- istotne jest, że osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej aby mieć tzw. zdolność upadłościową musi mieć co najmniej 2 wierzycieli!
  2. Wobec kogo mamy długi?- równie ważnym aspektem, który analizujemy w trakcie spotkania jest sklasyfikowanie tego z jakich tytułów pochodzą zobowiązania, aby móc swobodnie wskazać czy mamy do czynienia z wierzytelnościami spornymi czy tez stanowią one bezspornie zaakceptowane przez nas wierzytelności,
  3. Jak długo nie spłacam swoich zobowiązań?
  4. Czy nie spłaciłem chociaż 1 raty swojej pożyczki?

Poza wyżej wskazanymi podstawowymi pytaniami w trakcie konstruowania przez Kancelarie wniosku mogą pojawić się również inne bardziej szczegółowe i dostosowane indywidualnie do potrzeb klienta.

Ogłoszenie upadłości możliwością na częściowe lub całkowite oddłużenie?

Polski ustawodawca wychodząc naprzeciw rosnącemu zadłużeniu wśród osób fizycznych, które nie zawsze jest przez nich zawinione pozwolił również na wprowadzenie do naszego systemu prawnego możliwości częściowego lub całkowitego umorzenia zobowiązań Dłużnika. Możliwe jest to w trakcie trwania postępowania upadłościowego poprzez złożenie  odpowiedniego umotywowanego wniosku. Oddłużenie nie może odbywać się z pokrzywdzeniem wierzycieli. Dlatego też sąd upadłościowy analizując całokształt materiału dowodowego może zarządzić częściowe bądź całkowite umorzenie zobowiązań dłużnika. Dzięki czemu nie musi on spłacać w przyszłości wymienionych w postanowieniu zobowiązań. Analiza odpowiednio uzasadnionego wniosku, potwierdzonego również czynnikami życiowymi, sytuacją finansową oraz możliwościami zarobkowania w przyszłości pozwala na oddłużenie  Jakie korzyści może za sobą nieść złożenie ww. wniosku? Analiza takich uzasadnionego również czynnikami życiowymi, analizowanymi indywidualnie w każdym przypadku. Co niesie za sobą umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty? Zapewne niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, ale umorzenie zobowiązań czy to w całości czy w części pozbawia wierzyciela możliwości dochodzenia umorzonych postanowieniem roszczeń nawet po zakończeniu postępowania upadłościowego.

Po analizie dokumentów jeśli sąd uzna, iż dłużnik ma możliwość choćby symbolicznej spłaty zobowiązań ustalany zostanie plan spłaty. Warto wskazać również ,że sąd może wyznaczyć okres, w którym zobowiązani będziemy do spłaty naszych wierzycieli oraz wskazać wysokość przekazywanej co miesiąc przez nas kwoty. Każdorazowo Sąd bierze pod uwagę możliwości finansowe, sytuację osobistą, majątkową oraz możliwości zarobkowania, nie może więc dojść do sytuacji w której zostanie ustalony plan spłaty znacząco przewyższający nasze możliwości dochodowe.

Zadania upadłości konsumenckiej:

Celem, dla którego ta instytucja została wprowadzona do polskiego systemu prawnego jest przede wszystkim dążenie do oddłużenia wnioskodawcy i możliwie duże zaspokojenie wierzycieli. Dłużnik składając wniosek do Sądu powinien zdawać sobie sprawę, iż zadaniem upadłości nie jest pozbawienie go całości majątku tylko po to, aby zaspokoić wierzycieli. Syndyk ocenia indywidualnie sytuacje każdego upadłego pod kątem możliwości comiesięcznej spłaty wierzycieli poprzez obowiązek wskazania przez upadłego osiąganych dochodów oraz wydatków oraz stanu cywilnego. W gestii syndyka nie leży to, aby zabrać nam całość wynagrodzenia pozostawiając jedynie minimum niezbędne do egzystencji. Głównym celem upadłości konsumenckiej poza oddłużeniem jest zapewnienie możliwości powrotu do normalnego funkcjonowania przez upadłego.

Co po ogłoszeniu upadłości?

Nasze długi trafiają do jednej osoby wyznaczonej przez sąd – Syndyka. To on również od dnia ogłoszenia upadłości staję się osobą, która zarządza pobieranymi z naszego wynagrodzenia kwotami, pozwala nam na szybszy kontakt z sądem oraz w do jego rąk są przedłożone wszystkie wierzytelności. Ponadto od dnia ogłoszenia upadłości nasza poczta jest przekierowywana do syndyka, a więc dłużnik nie musi już się przejmować przychodzącymi do niego licznymi wezwaniami do zapłaty czy nakazami sądowymi. Od dnia wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości wszystkie postępowania egzekucyjne ulegają zawieszeniu, a po uprawomocnieniu się postanowienia zostają umorzone. W związku z czym koszty postępowań egzekucyjnych również zostaną włączone do planu spłat i nie będą już więcej narastały. Ich pokrycie będzie ustalone przez sąd.

Sąd upadłościowy po około 3 miesiącach od wpływu naszego wniosku powinien ogłosić naszą upadłość. Ogłoszenie wobec nas upadłości rodzi szereg skutków między innymi:

  1. Po ogłoszeniu upadłości sąd rejestrowy dokonuje wykreślenia Nas z rejestru dłużników niewypłacalnych,
  2. Po złożeniu wniosku możemy żądać wykreślenia Nas z rejestru osób zadłużonych.

 

Jeśli nadal zastanawiasz się czy warto ogłosić upadłość konsumencką mamy nadzieję ,że powyższy artykuł rozwiał twoje wątpliwości.  Zachęcamy do kontaktu z Kancelarią celem omówienia Państwa problemu i dostosowania odpowiedniego rozwiązania.