1. Co trzeba zrobić, aby sąd rozłożył grzywnę/koszty sądowe na raty lub umorzył należności?

Należy złożyć stosowny wniosek o rozłożenie grzywny/kosztów sądowych na raty lub ich umorzenie (wzory dostępne w Biurze Obsługi Interesantów w sądach). Do wniosku o umorzenie dołączyć wypełniony formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach, źródłach utrzymania (załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2014, poz. 366 ) oraz zaświadczenie o dochodach.

2. Czy jeżeli złożyłem wniosek o odroczenie wykonania kary i wniosek nie został jeszcze rozpatrzony, muszę stawić się do Zakładu Karnego , jeżeli otrzymałem wezwanie?

Tak, złożenie wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności nie wstrzymuje obowiązku stawienia się Zakładzie Karnym lub Areszcie Śledczym.

3. Co to jest kara ograniczenia wolności?

Kara ograniczenia wolności polega na wykonaniu przez skazanego prac na cele społeczne, w określonej liczbie godzin w ciągu miesiąca, w miejscu wskazanym przez sąd lub na potrąceniu 1% wynagrodzenia za pracę na określony cel. Jest kara pożądana przez osoby, które nie mogą zapłacić grzywny, a obawiają się pobytu w Zakładzie Karnym.

4. Co będzie, jeżeli skazany nie wykona pracy na cele społeczne?

Jeżeli skazany nie wykonał pracy na cele społeczne z powodu złej woli lub niechęci, a sytuacja finansowa nie pozwala mu na uregulowanie należności, sąd może zamienić karę ograniczenia wolności na karę zastępczą pozbawienia wolności. Kara pozbawienia wolności równa się wtedy połowie kary ograniczenia wolności.

5. Czy odbywając karę pozbawienia wolności mogę wystąpić z wnioskiem o jej odroczenie?

Nie jest to możliwe, o odroczenie wykonania kary mogą ubiegać się wyłącznie osoby przebywające na wolności. W przypadku złożenia takiego wniosku Sąd Rejonowy nie dokonuje jego rozpoznania, ale jako wniosek o przerwę w karze przekazuje do Wydziału Penitencjarnego właściwego Sądu Okręgowego.

6. Kto nie może występować z wnioskiem o zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności ?

Z wnioskiem o zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności nie może występować skazany, wobec którego została orzeczona kara pozbawienia wolności powyżej 2 lat, a także osoba, wobec której została orzeczona kara zastępcza, a nie zasadnicza ( np. kara zastępcza za nieuiszczona grzywnę lub niewykonaną karę ograniczenia wolności ).

7. Czy po wykorzystaniu rocznego okresu odroczenia wykonania kary można dalej przebywać na wolności?

Zasadniczo, nie. Skazany ma jednak prawo do złożenia wniosku o zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności. Z wnioskiem takim należy wystąpić co najmniej na miesiąc przed upływem okresu ostatniego odroczenia wykonania kary. Opłata od wniosku wynosi 100 zł.

8. W jaki sposób można się ubiegać o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności?

Do VIII Wydziału Wykonywania Orzeczeń należy złożyć wniosek o odroczenie odbywania kary pozbawienia wolności wraz z jego uzasadnieniem oraz załącznikami uzasadniającymi niemożność odbywania kary. Jeżeli powodem będzie zły stan zdrowia – dokumentację leczenia. Opłata od wniosku wynosi 80 zł.

9. Co oznacza, że postępowanie jest warunkowo umorzone?

Osoba, wobec której zapadł wyrok warunkowo umarzający postępowanie nie jest traktowana jako osoba karana za przestępstwo. Umorzenie postępowania jest jednak warunkowe i może ono być podjęte. Podjęcie postępowania następuje w momencie popełnienia w okresie próby wskazanym w orzeczeniu + 6 miesięcy po jego upływie, kolejnego przestępstwa umyślnego i wydania wyroku skazującego, lub w wypadku braku wypełnienia obowiązków dodatkowych warunkowego umorzenia (np. zapłaty odszkodowania, świadczenia pieniężnego, braku obowiązku alimentacyjnego i innych – w tym przypadku jest to indywidualna decyzja sądu).
Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego oznacza, że sprawa będzie się toczyć przed sądem od początku.

 

Materiały informacyjnie zostały częściowo pochodzą ze strony: http://www.zamosc.sr.gov.pl/container//pytania-rodzinny.pdf