Poniżej prezentujemy wzór umowy darowizny:

 

UMOWA DAROWIZNY

zawarta w ……………….. w dniu ………………..

pomiędzy

………………………………. zam. …………………………, legitymującym się dowodem osobistym …………………….., PESEL………………..zwanym dalej Darczyńcą,

a

……………………………… zam. …………………….., legitymującym się dowodem osobistym ………………………….., PESEL……………zwanym dalej Obdarowanym.

§ 1

1.    Darczyńca oświadcza, iż jest właścicielem (nieruchomości/ pojazdu samochodowego marki………………..), zwanego dalej Przedmiotem darowizny.

2.    Darczyńca oświadcza, że Przedmiot darowizny stanowi składnik jego majątku osobistego, jest wolny jest od jakichkolwiek praw osób trzecich i nie jest przedmiotem jakichkolwiek roszczeń.

§ 2

Darczyńca oświadcza, iż jest (mężem/żoną/bratem, ojcem ………………..) Obdarowanego.

§ 3

1.    Darczyńca oświadcza, że daruje Obdarowanemu opisany w § 1 umowy Przedmiot darowizny, a Obdarowany oświadcza, że niniejszą darowiznę przyjmuje.

2.    Wydanie przedmiotu darowizny nastąpi w dniu ………………../ do dnia………………….. .

§ 4

Darczyńca oświadcza, iż  jest to pierwsza darowizna, którą czyni na rzecz Obdarowanego.

§ 5

Wszelkie koszty związane z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy obciążać będą Obdarowanego

§ 6

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.

 

………………………….                                                                                ………………………….

DARCZYŃCA                                                                                            OBDAROWANY

O czym warto pamiętać ?

I.Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku (art. 888 § 1 k.c.).

II.Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione (art. 890 § 1 k.c.). Tak więc dopuszczalnym jest zawarcie umowy darowizny w dowolnej formie prawnej, a nawet w sposób dorozumiany, o ile dochodzi do wykonania umowy. Jednakże w tych przypadkach, gdy ustawa wymaga formy szczególnej (np. formy aktu notarialnego w przypadku przeniesienia własności nieruchomości – art. 158 k.c.), dla ważności umowy konieczne jest zachowanie tej formy.

III.Dokonanie darowizny rodzi po stronie obdarowanego obowiązek wdzięczności. Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności (art. 898 § 1 k.c.).

IV.Darowizna podlega opodatkowaniu. Jednakże zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, a nadto w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy lub przekazem pocztowym (art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn).