podział majątku małżeńskiego adwokat szczecin

Do wspólnego majątku małżonków należą w szczególności:

 1. Pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, czyli np. oszczędności małżonków, które zgromadzili w trakcie trwania związku, przy czym nie ma tu znaczenia fakt, że wyłącznie jeden małżonek pracował i uzyskiwał z tego tytułu wynagrodzenie;
 2. Dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków np., środki pochodzące z najmu nieruchomości należącej do małżonków ;
 3. Środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
 4. Kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.).

 

Jakie składniki stanowią majątek osobisty małżonka, który nie będzie ulegał podziałowi w postępowaniu o podział majątku ?
Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 1. Przedmioty majątkowe nabyte przed zawarciem małżeństwa;
 2. Przedmioty majątkowe nabyte przez jednego z małżonków z tytułu dziedziczenia, zapisu lub darowizny, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
 3. Prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
 4. Przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
 5. Prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
 6. Przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
 7. Wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
 8. Przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
 9. Prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
 10. Przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

Na szczególną uwagę zasługuje ostatni punkt, czym bowiem jest przedmiot nabyty w zamian za inny składnik? Gwoli wyjaśnienia, jeżeli jeden z małżonków otrzymał w darowiźnie od rodziców kawalerkę, następnie w trakcie trwania małżeństwa sprzedał ją i zakupił za uzyskane ze sprzedaży środki inny lokal, to nowy lokal mimo, że zakupiony „w małżeństwie” wejdzie w skład majątku osobistego małżonka.
Surogacja, bo o niej mowa to tzw. temat rzeka, a przez to najczęściej rozliczenia właśnie w ramach surogacji spędzają sen z powiek uczestnikom procesu.

Jak zawsze zanim zaczniemy dzielić, warto skonsultować swoją sprawę z prawnikiem, każda sprawa jest przecież na swój sposób inna.