Alimenty

Z uwagi na krąg osób uprawnionych do alimentów świadczenia te możemy podzielić na podkategorie, według których prezentujemy Państwu różne opcje dochodzenia roszczeń alimentacyjnych. W sprawach o alimenty duże znaczenie dla szans powodzenia sprawy ma wcześniejsza analiza i poprawna wnikliwa ocena sytuacji finansowych obu stron procesu. Niebagatelne znaczenie ma również rzetelne przygotowanie materiału dowodowego jeszcze przed rozprawą. Na etapie przedsądowym pomagamy zgromadzić niezbędny materiał dowodowy, przygotowujemy pozew, a następnie pomagamy Klientom przejść przez postępowanie sądowe na wszystkich jego szczeblach.

  • Alimenty na małżonka

Obowiązek alimentacyjny pomiędzy małżonkami trwa w trakcie małżeństwa, ale może istnieć także po jego zakończeniu. Pomagamy naszym Klientom ustalić czy w ogóle istnieją podstawy do kontynuowania obowiązku małżeńskiego rozumianego jako pomoc w utrzymaniu byłego już małżonka. Następnie wspólnie z Klientem analizujemy czy istnieją podstawy do żądania orzeczenia o obowiązku alimentacyjnym zwykłym czy też poszerzonym. Analizujemy nie tylko sytuację obecną małżonków, ale również zapoznajemy się z aktami sprawy rozwodowej, żeby móc wszechstronnie przygotować się sprawy.

  • Obowiązek alimentacyjny w stosunku do dziecka

Na rodzicach ciąży obowiązek dostarczania dzieciom środków finansowych umożliwiających ich utrzymanie i wychowanie. Pomagamy naszym Klientom przeanalizować, a następnie ustalić kwotę alimentów uwzględniającą wysokość kosztów usprawiedliwionych potrzeb dziecka, jak i możliwości zarobkowe oraz majątkowe rodzica zobowiązanego do alimentacji. Skrupulatnie analizujemy finanse obu stron, dobieramy najlepsze rozwiązania, działamy nieszablonowo, ponieważ każda sytuacja jest inna. Wieloletnie doświadczenie w sprawach rodzinnych pozwala nam trafnie określić zakres materiału dowodowego, który umożliwi osiągnięcie założonego celu.

  • Przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny

Z tą instytucją mamy do czynienia wówczas, gdy istnieje rodzina, a zatem gdy małżeństwo nie zostało jeszcze zakończone rozwodem. Zgodnie z obecnie panującymi przepisami każdy z małżonków zobowiązany jest przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny. Jeśli jeden z małżonków nie realizuje swojego obowiązku zgodnie ze swoimi możliwościami zarobkowymi i majątkowymi, a najczęściej w całości uchyla się od tego obowiązku, a tym bardziej nie czyni osobistych starań o wychowanie dzieci i nie pomaga we wspólnym gospodarstwie domowym, możliwe jest zobowiązanie niepokornego małżonka do łożenia na rzecz rodziny przez sąd. Pomagamy naszym Klientom uzyskać rozstrzygnięcie sądu, mocą którego drugi małżonek staje się zobowiązany do łożenia konkretnej kwoty w celu zaspokojenia potrzeb rodziny.

  • Zmiana wysokości alimentów

Fakt, że sąd już wcześniej rozstrzygał o wysokości świadczeń alimentacyjnych nie oznacza, że alimenty w tej samej wysokości będą adekwatne do potrzeb dziecka przez kolejne lata jego wzrostu i rozwoju. Gdy potrzeby uprawnionego do alimentów wzrastają, warto wówczas pomyśleć o ich podwyższeniu. Pomagamy naszym Klientom ustalić czy zmiany jakie nastąpiły w ich życiu osobistym i towarzyszącej im sytuacji finansowej dają podstawy do wytoczenia powództwa o podwyższenie lub obniżenie alimentów. Wnikliwie i rzetelnie wyliczamy konkretne potrzeby. Co więcej, żeby nie mnożyć spotkań i nie absorbować nazbyt Klienów – oddaliśmy do Państwa dyspozycji m.in. wykaz przykładowych kosztów utrzymania dziecka załączony w dziale porad prawnych.