Małżeńskie ustroje majątkowe

  • Podział majątku wspólnego

O podziale majątku i sposobie tego podziału zwykle zaczynam rozmawiać z Klientami już gdy czynimy ustalenia w zakresie rozwodu. Sprawy te są na pozór odrębne, jednak w mojej ocenie zazębiają się – szczególnie jeżeli jednemu z małżonków zależy na „szybkim” rozwodzie – zwykle jest bardziej skory do ustępstw w zakresie podziału majątku. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby majątek podzielić jeszcze przed tym zanim zapadnie wyrok rozwodowy. Sprawy o podział majątku wspólnego są co do zasady sprawami trudnymi, wymagającymi wiedzy i doświadczenia. Bardzo często w sprawach podziałowych konieczne jest dokonanie rozliczeń z tytułu nakładów, zaciągniętych kredytów i innych zobowiązań, ustalenie wartości składników majątku (nie tylko ruchomości i nieruchomości, ale czasami wartości np. przedsiębiorstwa, udziałów, które posiadają małżonkowie w spółkach).

Pomagam moim Klientom ustalić co wchodzi w skład majątku, oszacować przybliżoną wartość składników, a następnie oferuję swoją pomoc w negocjowaniu i przygotowaniu projektów umów o podział majątku. W przypadku, gdy małżonkowie nie dojdą do porozumienia reprezentuję ich w sądzie na każdym etapie postępowania, czuwając nad poprawnym ustaleniem składników majątku wspólnego, prawidłowym wyliczeniem nakładów, a także czuwając na poprawnością sporządzonej przez biegłego opinii. Posiadam doświadczenie, ale również rozległą wiedzę co do rodzajów technik wyceny nieruchomości i innych składników. Ukończyłam jako drugi fakultet dzienne studia ekonomiczne I stopnia, ze specjalizacją w zakresie zarządzania i wyceny nieruchomości. Jestem specjalistą z zakresu nieruchomości, dzięki czemu wiem jak trafnie sformułować m.in. zastrzeżenia do opinii biegłych.

  • Rozdzielność majątkowa

Najczęściej małżonków łączy ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. Warto przypomnieć, że małżonkowie mogą zmienić ten ustrój w drodze umowy poprzez ustanowienie rozdzielności majątkowej lub też rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków. Do zawarcia takiej umowy konieczna jest wola jej zawarcia u obojga małżonków. W przypadku odmiennych zapatrywań małżonków na tego rodzaju umowę, świadczę swoją pomoc już na etapie uzgodnień co do sposobu ukształtowania rozdzielności majątkowej. W sytuacji, w której jeden z małżonków odmawia zawarcia umowy o rozdzielność majątkową możliwe jest wytoczenie powództwa o ustanowienie przymusowej rozdzielności majątkowej przez sąd, również z datą wsteczną. Pomagam moim Klientom ustalić czy w ich przypadku zachodzą przesłanki do wydania orzeczenia przez sąd. W trakcie konsultacji wspólnie analizujemy materiał dowodowy jakim dysponuje Klient, następnie przygotowuję pozew i inne pisma procesowe oraz reprezentuję Klienta w toczącym się postępowaniu. W tego rodzaju sprawach niezbędne jest doświadczenie oraz znajomość przepisów, orzecznictwa, jak i poglądów judykatury. Doradzam Klientom czy sytuacja, w której się znaleźli może dawać podstawy do przyjęcia, że istnieją „ważne powody” do ustanowienia przez sąd rozdzielności. Należy pamiętać również, że to na małżonku składającym pozew spoczywa ciężar dowodu, żeby wykazać, iż zaistniała w jego małżeństwie sytuacja stanowi „wyjątkowy wypadek” uzasadniający żądanie ustalenia rozdzielności z dniem wcześniejszym niż data wytoczenia powództwa.

  • Ustalenie nierównych udziałów we wspólnym majątku

Przy podziale majątku dorobkowego małżonków zasadą są równe udziały małżonków, jednak jak od każdej zasady tak i od tej, istnieją wyjątki. Po pierwsze małżonkowie mogą postanowić np. w majątkowej umowie małżeńskiej, że ich udziały nie będą równe lub o takim nierównym podziale może zadecydować sąd. W tym drugim przypadku niezbędne jest przekonanie sądu, że istnieją „ważne powody” do ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym. W sprawach tych z uwagi na brak konkretnej definicji „ważnych powodów” konieczne jest doświadczenie i wiedza nabyte w trakcie wieloletniej praktyki i wynikające ze znajomości przepisów, orzecznictwa i judykatury w tym zakresie. Wspieramy naszych Klientów na wszystkich etapach postępowania, zarówno na etapie przedsądowym, jak i w trakcie postępowania sądowego, na każdym jego szczeblu.

  • Rozliczenie nakładów na majątek wspólny lub osobisty

Warto wiedzieć, że podział majątku to nie tylko ustalenie określonej ceny tego majątku, a następnie spłata drugiego małżonka. W trakcie tego postępowania możemy rozliczyć nakłady jakie zostały poczynione pomiędzy masami majątkowymi (majątkiem wspólnym i majątkami odrębnymi małżonków), co zawsze rekomenduję. Układ podziału i wniosków o zaliczenie różnego rodzaju nakładów jest dowolny, albowiem można rozliczyć nakłady poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty któregoś z małżonków i odwrotnie z majątków osobistych na majątek wspólny. Podkreślić należy, że kwestią odrębną jest rozliczenie nakładów pomiędzy odrębnymi majątkami małżonków (konieczny jest pozew o zapłatę). Pomagamy naszym Klientom prawidłowo zakwalifikować nakłady oraz poprawnie określić przynależność danych składników do konkretnych mas majątkowych, a następnie sformułować stosowne twierdzenia i wnioski dowodowe w tym zakresie. Wspieram moich Klientów na wszystkich etapach postępowania, od złożenia wniosku, po reprezentację przed sądem, aż po uprawomocnienie orzeczenia.