Obrona w postępowaniu karnym

Postępowanie karne można podzielić na dwa rodzaje. Te drobniejsze jak np. drobna kradzież, oszustwo czy spowodowanie kolizji drogowej lub prowadzenie pojazdu samochodowego pod wpływem alkoholu oraz te bardziej skomplikowane jak handel narkotykami lub innymi środkami, a często co za tym idzie popełnienie tych czynów w ramach zorganizowanej grupy przestępczej.

Jak mogę pomóc Klientowi w tych „drobniejszych” sprawach?

Zazwyczaj Klient zgłasza się do mnie na konsultację, w trakcie której referuje mi stan sprawy. Po udzieleniu upoważnienia do obrony zgłaszam się do sprawy jako jego obrońca. Na wstępie zapoznaję się z aktami sprawy, sporządzam z nich fotokopie, które przesyłam Klientowi do zapoznania, a także proponuję spotkanie celem omówienia strategii obrończej. Wspólnie analizujemy stan sprawy i omawiamy możliwy tok postępowania, a także zagrożenia prawne wynikające z popełnionego czynu. Często Klienci początkowo bagatelizują fakt możliwego skazania, ponieważ np. organy ściągania proponują dobrowolne poddanie się karze ( tzw. wniosek z art. 335 k.p.k.) i chociaż sama zaproponowana kara wydaje się nie być wysoka to warto pamiętać również o tym, że informacja o skazaniu trafi do rejestru karnego. Może się okazać, że za rok Klient będzie chciał zmienić pracę i nowy pracodawca poprosi o przedłożenie zaświadczenia o niekaralności. Wtedy Klient zreflektuje się, że wybór o przyjęciu kary, nawet niewielkiej może kosztować go znacznie więcej niż zakładał. Podczas analizy sprawy informuję Klienta o tego typu okolicznościach.

Postępowanie karne zaczyna się już na etapie przygotowawczym prowadzonym przez prokuratora. To co zostanie wówczas powiedziane może oddziaływać na dalsze ustalenia w sprawie. Warto zadbać o to, żeby złożyć odpowiednie wnioski dowodowe, które będą przemawiały na korzyść Klienta. Na tym etapie warto dążyć do umorzenia postępowania. Wspólnie z Klientem uzgadniamy tok działań. Jeżeli prokurator decyduje się na skierowanie aktu oskarżenia sporządzam odpowiedź na akt oskarżenia, w której wnioskuję o przeprowadzenie konkretnych, istotnych dla sprawy dowodów, a także przedstawiam kontrargumenty dla twierdzeń prokuratora. W trakcie trwania postępowania sądowego czuwam nad sprawą, a także reprezentuję Klienta przed sądem, zadaję pytania świadkom i sporządzam pisma procesowe. Towarzyszę Klientowi na każdym etapie sprawy poczynając od przedstawienia zarzutu, przez postępowanie sądowe, apelację i kasację.

 

Obrona w postępowaniach stanowiących zbrodnię, przestępstw ciężkich i popełnionych w ramach zorganizowanej grupy przestępczej.

W przypadku przestępstw cięższych gatunkowo postępowanie wygląda zwykle zupełnie odmiennie. Uważam, że udział obrońcy jest w tym przypadku z różnych względów niezbędny. Zazwyczaj mój udział w sprawie inicjowany jest przez członka rodziny, który zgłasza się do mnie z informacją, że mąż, brat, ojciec został zatrzymany i nie wie co się dzieje. Adwokat staje się wówczas nie tylko prawnikiem, który zna przepisy, ale także łącznikiem między zatrzymanym a światem na zewnątrz. Zatrzymanie jest zwykle sytuacją nagłą, aresztowany nie zdołał przecież uregulować swoich spraw i to rodzina zwykle chcąc pomóc aresztowanemu, musi podjąć pewne kroki, żeby później mój Klient miał do czego wracać. Już wówczas zachodzi potrzeba uregulowania spraw bieżących takich jak np. poinformowanie pracodawcy o dłuższej absencji aresztowanego, spłacanie zobowiązań kredytowych, żeby aresztowany nie popadł w długi lub nie został mu wypowiedziany kredyt mieszkaniowy. Po początkowym zaskoczeniu, które towarzyszy aresztowaniu przychodzi czas na chłodną analizę tego, jak należy uregulować rzeczywistość zostawioną za kratkami. Tłumaczę rodzinie jak może pomóc osadzonemu, gdzie przelać pieniądze na jego drobne wydatki oraz jak przygotować paczkę do aresztu.

Niezależnie od powyższych informacji dążę do uzyskania jak najwięcej informacji o okolicznościach popełnionego przez Klienta czynu. Ustalam czy była prowadzona kontrola operacyjna w postaci podsłuchów, w jakich okolicznościach zatrzymano mojego Klienta, a także czy prokurator wniósł o zastosowanie aresztu, sporządzam fotokopie z akt sprawy, które następnie analizuję z Klientem.

Składam również szereg wniosków technicznych takich jak wniosek o udzielenie zgody na widzenie dla mnie i dla członków rodziny, udzielenie zgody na telefon i inne. Swoimi ustaleniami na bieżąco dzielę się z Klientem w trakcie moich wizyt w areszcie. Uczestniczę w posiedzeniach aresztowych,  a także sporządzam zażalenia na zastosowany areszt, reprezentując interesy Klienta przed sądem, podczas gdy ten przebywa w areszcie i na takie posiedzenie nie jest doprowadzany. Na bieżąco uzyskuję informacje co do postępów w sprawie, przedstawiam Klientowi najważniejsze informacje i uzgadniam dalsze działania. Udział obrońcy w czynnościach składania wyjaśnień przez podejrzanego pozwala uniknąć błędów, których nie da się naprawić na późniejszych etapach postępowania.

Często sprawy tego rodzaju są wielowątkowe, a przede wszystkim bardzo obszerne i wielotomowe. Mam świadomość, że sprawa, która ma kilkadziesiąt lub kilkaset tomów jest dla Klienta zbyt obszerna i trudna do zapoznania. Dlatego to zespół Kancelarii zbiera i segreguje zgromadzony w sprawie materiał dowodowy przedstawiając Klientowi gotowy konspekt z akt sprawy.

Tworzymy zgrany zespół, potrafimy umiejętnie dzielić zadania i sprawy nawet najbardziej skomplikowane nie są dla nas problemem. Opracowaliśmy model działania, który sprzyja sprawnej i wnikliwej analizie akt, tak aby móc podjąć rzetelną i skuteczną obronę.

W kręgu naszych zainteresowań znajdują się sprawy przestępczości zorganizowanej, handlu ludźmi, handlu narkotykami, oszustw zorganizowanych z zastosowaniem tzw. metod na policjanta lub na wnuczka, a także sprawy przestępczości skarbowej np. tzw. karuzelami podatkowymi.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, nieszablonowo. Dokonujemy wnikliwej analizy i przygotowujemy strategię działania, którą uzgadniamy z Klientem respektując jego pogląd na sprawę, podpowiadając rozwiązanie optymalnie najlepsza dla Klienta. Obronę w postępowaniu karnym traktujemy jak misję, rozumiemy, że w procesie karnym ważą się losy człowieka, jego przyszłość. Sytuacja ta jest niełatwa zarówno dla rodziny, jak i dla osadzonego. W razie potrzeby jesteśmy do dyspozycji, świadczymy kompleksową pomoc prawną na każdym etapie postępowania, zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak też sądowym i apelacyjnym.