Prawo rodzinne Szczecin

Co to jest prawo rodzinne?

Prawo rodzinne to najogólniej rzecz ujmując zespół przepisów prawnych dotyczących zasad funkcjonowania podstawowej i fundamentalnej jednostki społeczeństwa jaką jest rodzina. Zasady te dotyczą różnych sfer – zarówno majątkowych, jak i niemajątkowych. Zatem należy uznać, że jest to dziedzina, która dotyka szczególnie ważnej dla nas wszystkich kwestii, bez której dalsze funkcjonowanie społeczeństwa okazałoby się niemożliwe. Dlatego też tak istotnym jest dbałość o tę instytucję pod każdym aspektem – również w zakresie kształtowania świadomości na temat instytucji prawnych, z których możemy skorzystać w przypadku pojawienia się trudnej sytuacji życiowej.

W czym może pomóc adwokat rodzinny – co obejmuje zakres prawa rodzinnego.

Prawo rodzinne obejmuje swoim zakresem wiele składających się na nie zagadnień prawnych. Przede wszystkim dotyczy stosunków pomiędzy małżonkami – w przypadku zaniku właściwych relacji istnieje potrzeba uporządkowania wszelkich kwestii, które rzutują na codzienne funkcjonowanie. Jest to najczęściej moment, kiedy małżonkowie decydują się na wizytę u prawnika celem rozpoczęcia procedury dążącej do ustania bytu małżeństwa. Jest to niewątpliwie proces trudny, jako że dotyka on sfery tej najbardziej wrażliwej – osobistej. Nie bez powodu również dochodzi do rozstania – najczęściej małżonkowie pozostają ze sobą w konflikcie. Na tym etapie bardzo ważne jest, aby w piśmie wszczynającym postępowanie (pozew o rozwód) w sposób rzetelny wykazać przesłanki warunkujące jego orzeczenie. Wyróżniamy przesłanki pozytywne tj. trwały i całkowity rozkład pożycia małżeńskiego, które wyraża się w trzech fundamentalnych więziach: uczuciowej, fizycznej i gospodarczej. Jednak nie uzyskamy orzeczenia o rozwodzie pomimo ich ziszczenia, w sytuacji gdy w jego konsekwencji miałoby ucierpieć dobro wspólnych, małoletnich dzieci albo byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, co stanowi z kolei stanowi zestawienie tzw. negatywnych przesłanek. W zależności od przyczyn rozpadu pożycia możemy wystąpić o orzeczenie rozwodu z winy małżonka, z winy obojga stron albo bez orzekania o winie. Jednak, niewątpliwie to żądanie o orzeczenia rozwodu z winy drugiej strony nastręcza najwięcej problemów, wszak wówczas należy wykazać w jakich zachowaniach małżonka upatrujemy zawinienia rozkładu pożycia. Postępowanie dodatkowo komplikuje się w sytuacji, gdy strony mają wspólne, małoletnie dzieci – wówczas Sąd orzeka również o władzy rodzicielskiej, a konkretniej – któremu z rodziców ją powierza oraz czy ogranicza lub pozbawia jej drugiego z rodziców. Sąd w wyroku rozwodowym rozstrzyga również o kontaktach z dziećmi małżonka, z którym dziecko na co dzień nie przebywa, jednak wyłącznie w sytuacji, gdy małżonkowie nie potrafią się samodzielnie w tej kwestii porozumieć. Zatem, w sytuacji, gdy strony zgodnie ustalają w tym zakresie plan działania Sąd odstępuje od orzekania w tym aspekcie – jednak  wymaga to zgodnego wniosku stron. Kolejnym istotnym aspektem są alimenty, które Sąd zasądza na rzecz małoletnich dzieci adekwatnie do ich usprawiedliwionych potrzeb, bacząc przy tym również na majątkowe możliwości zobowiązanego rodzica. Istnieje również możliwość ubiegania się o zasądzenie alimentów na rzecz małżonka. Co więcej, w trakcie trwania procesu przepisy prawa przewidują także możliwość zasądzenia tzw. kosztów utrzymania rodziny, które obejmują niezbędne wydatki jakie rodzina ponosi w momencie rozłąki z małżonkiem zobowiązanym. Jest to rozwiązanie o tyle korzystne, że umożliwia szybkie zabezpieczenie majątkowe, bez konieczności wydawania końcowego rozstrzygnięcia, wszak powszechnie wiadomym jest, że procesy rozwodowe mogą trwać długo, co narażałoby przede wszystkim dzieci na pogorszenie ich sytuacji bytowej. W rozstrzygnięciu – na żądanie strony, Sąd może orzec również o sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania.

Niezależnie od powyższego, w sytuacji, gdy rodzice dziecka nie pozostawali w związku małżeńskim po rozstaniu istnieje możliwość sądowego uregulowania kontaktów z dzieckiem wówczas niezbędne jest złożenie do sadu przez rodzica takich kontaktów pozbawionego pisma – wniosku o ustalenie kontaktów. Niekiedy zaś istnieje wręcz konieczność ustalenia miejsca pobytu dziecka – w takiej sytuacji należy wystąpić z wnioskiem o ustalenie miejsca pobytu dziecka.

Podobnie sytuacja wygląda, gdy rodzic, z którym dziecko nie przebywa nie przeznacza żadnych środków pieniężnych lub przeznacza je w stopniu mniejszym aniżeli wymagają tego jego usprawiedliwione potrzeby – wówczas należy wystąpić do sądu składając pozew o alimenty albo pozew o podwyższenie alimentów.

Stosunkowo często dochodzi również do sporów pomiędzy byłymi małżonkami na tle podziału ich majątku wspólnego. W takiej sytuacji jako niezbędne jawi się złożenie do sądu pisma regulującego kompleksowo sytuacje materialną stron – wniosek o podział majątku. Wówczas należy wskazać na te składniki majątku, które zostały nabyte w trakcie trwania małżeństwa – do czasu ustania wspólności majątkowej, która niekiedy następuje jeszcze przed orzeczeniem rozwodu (np. w przypadku zawarcia umowy o rozdzielność majątkową). Niezbędnym elementem pisma jest wymienienie wszystkich składników majątku oraz wskazanie pożądanego przez stronę ich podziału. Co istotne, możemy również ubiegać się o ustalenie nierównych udziałów w majątku. Jednak, takie rozstrzygnięcie obwarowane jest koniecznością spełnienia przesłanek takich jak: przyczynienie się do powstania majątku w stopniu większym aniżeli drugi małżonek oraz ważne powody, które odwołują się do względów etycznych. We wniosku o podział majątku można również rozliczyć nakłady jakie jeden z małżonków poniósł z majątku osobistego na majątek wspólny stron lub takie, które zostały poniesione z majątku wspólnego na majątek osobisty drugiego małżonka.

Sprawy rodzinne – adwokat rodzinny Szczecin

Powyżej zostały zaprezentowane te sprawy z zakresu prawa rodzinnego, które w praktyce najczęściej się pojawiają. Niemniej jednak, nie są to jedyne sprawy tej kategorii. Nasza Kancelaria prawna świadczy również obsługę w zakresie spraw związanych m. in. z kwestią ubezwłasnowolnienia, ustanowienia kurateli, udzielania zgody sądu rodzinnego na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd oraz zarząd majątkiem dziecka.

Na uwadze mieć należy, że powyżej wskazane kategorie spraw bezpośrednio rzutują na komfort naszego życia – dotyczą wszak dobra o najwyższej wartości jakim jest rodzina. Zatem warto w tym zakresie podejść do sprawy profesjonalnie, wykorzystać w jak największym stopniu możliwości jakie przewidziane zostały w regulacjach prawnych – niekiedy jednak ciężko odnaleźć się w zawiłej i trudnej do zrozumienia regulacji kodeksowej, dlatego serdecznie zachęcamy do skorzystania z pomocy oferowanej przez Naszą Kancelarię, którą prowadzi doświadczony adwokat rodzinny Agnieszka Juchno-Marcjan.