Sprawy gospodarcze – Prawo gospodarcze

Kancelaria prowadzi bezpośrednie doradztwo w sprawach gospodarczych i prawie gospodarczym

Sprawy o zapłatę

Reprezentujemy interesy Klientów na etapie przedsądowym, jak również na każdym szczeblu postępowania sądowego. W sytuacjach, w których dłużnik nie spełnia swojego świadczenia w ustalonym terminie lub jest bezpodstawnie wzbogacony względem wierzyciela, wierzyciel może dochodzić swoich praw i żądać zapłaty. Ze względu na specyfikę sprawy, rodzaj zobowiązania i wysokość żądanej przez wierzyciela kwoty możliwe jest dochodzenie sprawy w postępowaniach: zwyczajnym, upominawczym, nakazowym lub uproszczonym. Analizując sprawę Klienta, pomagamy mu ustalić właściwy tryb postępowania i reprezentujemy go w toku całego postępowania sądowego, służąc pomocą prawną na każdym etapie sprawy.

 

Sprawy o odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy

Jeśli dłużnik nie spełnia swojego zobowiązania w terminie lub spełnia je w sposób niewłaściwy, wierzyciel jest uprawniony do zrealizowania tego świadczenia przymusowo. W sytuacjach, w których wierzyciel nie jest już zainteresowany realizacją świadczenia przez dłużnika lub jego uzyskanie w drodze egzekucji jest niemożliwe, wierzycielowi przysługuje roszczenie o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Analizujemy sprawę Klienta i pomagamy ustalić, czy w jego przypadku w ogóle zachodzą przesłanki pozwalające na dochodzenie odszkodowania oraz czy postanowienia umowne (lub ustawa) nie przewidują w danej sytuacji rozszerzonej odpowiedzialności dłużnika. W dalszej kolejności przygotowujemy pozew oraz reprezentujemy Klienta w toku postępowania sądowego. Starannie gromadzimy niezbędny materiał dowodowy i jeżeli takie jest życzenie Klienta konsultujemy z nim kolejno przedsiębrane kroki. Jeżeli zaś Klient wybiera model współpracy, w którym interesuje go końcowy efekt w całości zaś zdaje się na naszą wiedzę i doświadczenie, wówczas przejmujemy inicjatywę i prowadzimy sprawę bez zbędnego angażowania w sprawę czasu Klienta.

 

Sprawy o ochronę dóbr osobistych

Sprawy o ochronę dóbr osobistych to nadal wielkie pole do popisu dla pełnomocników. Powodzenie sprawy w dużej mierze będzie zależało od zaangażowania i trafionych argumentów jako, że kwestia dóbr osobistych i ich ochrony a dalej odszkodowań jest nadal płynna i zależy w dużej mierze od uznania sądu. Środki ochrony w przypadku naruszenia dóbr osobistych można podzielić na dwa rodzaje: niematerialne i materialne. Te pierwsze mogą zostać zrealizowane poprzez żądanie zaniechania działań naruszających dobra lub też usunięcie ich skutków (np. poprzez złożenie oświadczenia odpowiedniej treści). Roszczeniami materialnymi są: zadośćuczynienie, zapłata odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny oraz odszkodowanie (w przypadku wyrządzenia szkody majątkowej). Pomagamy naszym Klientom ustalić czy w ich przypadku można mówić o naruszeniu dóbr osobistych – nie ma zamkniętego ustawowego katalogu dóbr osobistych, w związku z tym każda sprawa wymaga indywidualnego, wnikliwego podejścia i analizy. Następnie badamy czy zachodzą przesłanki do wdrożenia „procedury ochronnej” tj. zaistnienie bezprawnego zagrożenia lub naruszenia dobra osobistego. Po ustaleniu właściwych w danej sprawie środków ochronnych (możliwa i najczęściej spotykana jest kumulacja żądać w sferze niematerialnej jak i materialnej), reprezentujemy interesy Klientów w toku postępowania sądowego, w trakcie którego zmierzamy do uzyskania korzystnego dla nich rozstrzygnięcia.

 

Skarga pauliańska

Skarga pauliańska służy ochronie wierzyciela przed działaniem dłużnika zmierzającym do utrudnienia lub nawet uniemożliwienia wierzycielowi zaspokojenia jego roszczenia z majątku dłużnika. Wierzyciel jest uprawniony do zaskarżenia czynności prawnej dokonanej przez dłużnika – polegającej na wyzbyciu się składników jego majątku lub obciążeniu tego majątku – powodującej powstanie lub pogłębienie niewypłacalności dłużnika. Pomagamy naszym Klientom przeanalizować ich sprawę, ustalić czy zachodzą przesłanki do złożenia pozwu, a następnie reprezentujemy ich interesy w toku postępowania sądowego, w trakcie którego zmierzamy do uzyskania orzeczenia uznającego daną czynność dłużnika za bezskuteczną względem naszego Klienta. Uzyskanie tego rodzaju orzeczenia daje Klientowi możliwość dochodzenia zaspokojenia jego roszczenia od osoby trzeciej, będącej stroną przedmiotowej czynności prawnej.