Sprawy spadkowe

Prawo spadkowe (głównie sprawy spadkowe) jest skomplikowaną gałęzią prawa, prawidłowe ustalenie kręgu spadkobierców jak również poprawne wyliczenie udziałów czy tym bardziej prawidłowe określenie żądań przy dziale spadku nastręcza wielu trudności.

Nasi prawnicy służą swoim doświadczeniem i wiedzą przy załatwieniu wszelkich formalności związanych ze sprawami spadkowymi. Uzyskacie u nas Państwo kompletną i rzetelną pomoc prawną we wszystkich kwestiach związanych ze spadkobraniem.

Prowadzone działania opieramy o naszą wiedzę i doświadczenie. Adwokat Agnieszka Juchno-Marcjan oprócz studiów prawniczych ukończyła również ekonomiczne studia dzienne pierwszego stopnia, o specjalizacji zarządzanie i wycena nieruchomości co pozwala nam umiejętnie analizować opinie biegłych sądowych z zakresu wyceny nieruchomości choćby pod kątem dobranych przez nich metod wyceny i współczynników. Opinie biegłych w zakresie wyceny nieruchomości oraz ustalenia wartości nakładów poczynionych na nieruchomość to niemal nieodłączny element spraw o dział spadku czy o zachowek.

Sprawy spadkowe mogą zostać uregulowane w dwojaki sposób tj. przed sądem lub z udziałem notariusza. W sprawach, w których możliwe jest dojście do porozumienia i polubownego rozstrzygnięcia konkretnej kwestii np. potwierdzającej nabycie spadku czy dotyczącej działu spadku, a czas ma dla spadkobierców znaczenie, zawsze poddajemy naszym Klientom pod rozwagę opcję skorzystania z usług notariusza. W przypadku spraw spornych lub bardziej skomplikowanych doradzamy naszym Klientom i reprezentujemy ich interesy w postępowaniu przed sądem, starannie tłumacząc każdy krok podjętych prawnie działań.

 

Najczęściej prowadzone sprawy spadkowe przez naszą Kancelarię:

1/ Stwierdzenie nabycia spadku

Nabycie spadku, zarówno na podstawie ustawy jak i testamentu, może zostać potwierdzone przez notariusza – w formie aktu poświadczenia dziedziczenia (nie dotyczy testamentu szczególnego) lub przed sądem – w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku. Opcja pierwsza dostępna jest w zasadzie tylko w sprawach bezspornych oraz gdy możliwe jest stawiennictwo wszystkich spadkobierców u notariusza. Jest to opcja szybsza ale i odrobinę droższa. W sprawach spornych lub skomplikowanych (np. z tytułu braku wiedzy co do kręgu spadkobierców) konieczne jest uzyskanie postanowienia sądu. Pomoc profesjonalisty może się okazać niezbędna, szczególnie w sprawach, gdzie już na etapie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku należy podważyć ważność testamentu.

2/ Dział spadku

Dział spadku może być przeprowadzony zarówno w formie umowy zawartej przez spadkobierców przed notariuszem, jak i w postępowaniu sądowym. Umowa, co oczywiste, może być zawarta, o ile wszelkie kwestie dotyczące składu majątku, wartości poszczególnych składników oraz sposobu podziału są pomiędzy spadkobiercami bezsporne. Zaletą zawarcia umowy przed notariuszem jest szybkość procedury, wadą jednak może być koszt – szczególnie w sprawach, gdzie majątek spadkowy przedstawia znaczną wartość.
W postępowaniu sądowym dział spadku może zostać przeprowadzony zarówno w sprawach bezspornych jak i tych w których spadkobiercy nie są w stanie dojść do żadnego porozumienia. W postępowaniu działowym może także zostać rozstrzygnięta kwestia zniesienia współwłasności.

Wnikliwie analizujemy sytuacje i interesy naszych Klientów, doradzamy w zakresie sposobów działu lub zniesienia współwłasności oraz reprezentujemy w postępowaniu sądowym na każdym etapie sprawy. Jeśli jest szansa na wypracowanie porozumienia, negocjujemy w imieniu naszych Klientów z pozostałymi spadkobiercami oraz przygotowujemy projekty umów.

3/ Przyjęcie lub odrzucenie spadku

Zasadniczo do nabycia spadku dochodzi w momencie jego otwarcia, tj. śmierci spadkodawcy. Spadkobierca ma 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się o tytule powołania do spadku na złożenie stosownego oświadczenia. Spadkobierca może złożyć jedno z trzech oświadczeń: o przyjęciu spadku wprost (bez ograniczenia odpowiedzialności za długi), przyjęciu z dobrodziejstwem inwentarza (z ograniczeniem odpowiedzialności za długi), bądź o odrzuceniu spadku.

Analizujemy sytuację Klienta, doradzamy i wspólnie z Klientem wybieramy dla niego najlepszą z opcji. Nie mniejsze znaczenie mają także kwestie podatkowe, szczególnie w przypadku nabycia spadku przez osoby należące do grup podatkowych zwolnionych z obowiązku podatkowego.

4/ Nieważność testamentu

Ustalenie, że testament jest nieważny może zostać poczynione zarówno na etapie postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia spadku, jak i po jego zakończeniu (np. w postępowaniu o uchylenie lub zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku,  o zachowek, o dział spadku i in.. To na osobie żądającej uznania testamentu za nieważny ciąży obowiązek wykazania, że zaistniały ku temu powody.

Pomagamy naszym Klientom ustalić, czy w ich przypadku zachodzą przesłanki, analizujemy materiał dowodowy i wspólnie z Klientem wybieramy odpowiednie środki do wykazania przed sądem konieczności wyłączenia testamentu z obiegu. Najczęściej zgłaszanymi dowodami są: zeznania świadków, dokumentacja medyczna, wszelkiego rodzaju dokumenty, w tym korespondencja, nagrania, orzeczenia sądów, z opinii biegłych (lekarza, z zakresu pisma ręcznego, grafologa i in.).

5/ Zachowek

W sytuacjach, gdy spadkodawca nie pozostawił żadnego majątku spadkowego (dokonując uprzednio np. darowizn na rzecz niektórych spadkobierców lub osób trzecich) lub na mocy testamentu przekazał cały majątek spadkowy jednemu (lub kilku) spadkobiercom, pozostałym spadkobiercom przysługuje roszczenie o zachowek.

Pomagamy naszym Klientom ustalić czy należą do kręgu osób uprawnionych do zachowku oraz czy w ich przypadku zachodzą przesłanki do żądania zachowku, jego wyrównania i w jakiej wysokości. Reprezentujemy interesy naszych Klientów zarówno na etapie negocjacji, jak i w trakcie postępowania sądowego o zapłatę.