Jakie są prawa tymczasowo aresztowanego?

W swojej praktyce adwokackiej nie raz spotkałam się z sytuacją, gdy aresztowany skorzystał z usług adwokata już po tym, gdy złożył obciążające go wyjaśnienia. W sytuacji stresującej, którą jest niewątpliwie zatrzymanie często nie myślimy racjonalnie.
A właściwie zatrzymani liczą na to, że w przypadku gdy ujawnią wszelkie znane im informacje odnośnie sprawy organy ścigania odstąpią od stosowania wobec nich tymczasowego aresztowania. Nic bardziej mylnego.

Po pierwsze należy pamiętać o tym, że od tego jak rozpoczniemy postępowanie karne zależy to jak dalej potoczy się cała sprawa, aż wreszcie jaki zapadnie wyrok. Cel ewentualnego opuszczenia aresztu jest celem krótkim, który gdy spojrzymy na całą sprawę może nic nam nie dać.

Każdy zatrzymany powinien znać swoje prawa, a najważniejsze z nich to prawo do odmowy składania wyjaśnień oraz prawo do skorzystania z pomocy adwokata. Niezależnie od okoliczności sprawy i samego zatrzymania aresztowany ma następujące prawa:

Prawa tymczasowo zatrzymanego:

  • prawo do informacji o przyczynie zatrzymania i do bycia wysłuchanym (niezbędne jest więc wskazanie przez funkcjonariuszy dokonujących zatrzymania w związku z jakim postępowaniem dana osoba została zatrzymana oraz popełnienie jakiego czynu jej się zarzuca);
  • prawo do złożenia lub odmowy złożenia oświadczenia w swojej sprawie tzw. składania wyjaśnień w sprawie ( warto pamiętać, że nie można wymuszać składnia zeznań ani zachęcać do składania oświadczeń, jeśli zatrzymany podjął decyzję, że rezygnuje z tego prawa!);
  • osadzony w areszcie ma prawo do co najmniej jednego widzenia w miesiącu z osobą najbliższą;
  • prawo do niezwłocznego kontaktu z adwokatem i bezpośredniej z nim rozmowy (pamiętaj, że szczególnie, gdy czujesz się zagrożony, albo zastraszany masz prawo do kontaktu z pełnomocnikiem, który udzieli Ci pomocy);
  • jeżeli zatrzymany nie zna wystarczająco języka polskiego – prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza;
  • prawo do otrzymania odpisu protokołu zatrzymania;
  • prawo do zawiadomienia osoby najbliższej lub innej wskazanej osoby, jak również pracodawcy, szkoły, uczelni, dowódcy oraz osoby zarządzającej przedsiębiorstwem zatrzymanego albo przedsiębiorstwem, za które jest on odpowiedzialny, o zatrzymaniu;
  • jeżeli zatrzymany nie jest obywatelem polskim powinien posiadać prawo do kontaktu z urzędem konsularnym lub z przedstawicielstwem dyplomatycznym państwa, którego jest obywatelem;
  • prawo do natychmiastowego zwolnienia, jeżeli przyczyny zatrzymania przestały istnieć albo po upływie 48 godzin od chwili zatrzymania, o ile zatrzymany nie zostanie w tym czasie przekazany do sądu z wnioskiem o środka przymusu w postaci zastosowania tymczasowego aresztowania;
  • dostęp do niezbędnej pomocy medycznej –  jeżeli więc zatrzymany odczuwa dyskomfort zdrowotny,  to powinien poinformować o tym funkcjonariuszy, którzy muszą sprowadzić pomoc.

Niekiedy aresztowani są przeświadczeni, że nawet jeśli poproszą o poinformowanie najbliższych to ci nie zdążą zawiadomić adwokata. Dobry adwokat będzie wiedział jakie kroki należy niezwłocznie podjąć, aby pomóc aresztowanemu tak, aby mógł się skutecznie bronić.

Warto znaleźć adwokata, który pełni tzw. dyżur aresztowy, taką usługę świadczy również nasza Kancelaria w Szczecinie.