Porady prawne – wszystkie

Ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie jest instytucją o szczególnym znaczeniu z punktu widzenia konstytucyjnego statusu jednostki, dotykającą podstawowych praw człowieka w zakresie swobodnego kierowania swoim postępowaniem. Ustawodawstwo polskie przewiduje dwa rodzaje ubezwłasnowolnienia: całkowite oraz częściowe. Co istotne, nie mają dalece zróżnicowanych przesłanek. Nie budzi wątpliwości, że choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy lub inne zaburzenia psychiczne stanowią warunek konieczny ubezwłasnowolnienia zarówno

31 marca 2021|Kategoria: Porady prawne - wszystkie|

Nierówny podział majątku po rozwodzie. O czym powinniśmy wiedzieć?

Nierówny podział majątku po rozwodzie. Jakie mogą być jego przyczyny i jak to ustalić? Nieprawidłowe wykonywanie obowiązków, związanych w szczególności z zaspokajaniem potrzeb rodziny w czasie trwania małżeństwa, może prowadzić do sytuacji, w której po uprawomocnieniu się wyroku orzekającego rozwód, a tym samym wraz z ustaniem wspólności ustawowej, zostaną ustalone nierówne udziały w majątku wspólnym.

Spis inwentarza jako sposób ustalenia majątku spadkowego

Jak prawidłowo sporządzić spis inwentarza aby ustalić stan majątku spadkowego? Spis inwentarza jest sposobem ustalenia majątku spadkowego osoby zmarłej i jego wartości. Spełnia również funkcję zabezpieczenia spadku. Może on zostać sporządzony na dwa sposoby: na wniosek sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza; wniosek o sporządzenie spisu inwentarza kieruje się bezpośrednio do komornika. Sposób

Rozwód z cudzoziemcem

Rozwód z obcokrajowcem w Polsce. Wobec wzrostu liczby małżeństw zawieranych przez obywateli różnych krajów, rośnie również ilość rozwodów „międzynarodowych”. W związku z tym pojawia się szereg pytań, chociażby o to, którego państwa sądy będą właściwe do wydania rozstrzygnięcia w sprawie czy też którego państwa prawo będzie właściwym. Rozwód z obywatelem Unii Europejskiej Zgodnie z art.

10 lutego 2021|Kategoria: Porady prawne - wszystkie, Rozwód|

Zakaz konkurencji w umowie zlecenia

W ramach kontynuacji tematyki zakazu konkurencji w niniejszym artykule zostanie omówiony zakaz konkurencji w umowie innej niż umowa o pracę.   Jak wiadomo powszechną z ostatnich latach praktyką jest zastępowanie umów o pracę umowami cywilnoprawnymi, na przykład umowami zlecenia. Stosując analogię do rozwiązań charakterystycznych dla umów o pracę, zleceniodawcy zawierają w umowach tzw. zakaz konkurencji,

12 stycznia 2021|Kategoria: Porady prawne - wszystkie, Umowy|

Kara pieniężna za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Za utrudnianie kontaktów z dzieckiem grozi kara pieniężna. Poniżej wyjaśniamy kto może taką karę otrzymać i jak przebiega postępowanie.   Rodzice, którzy nie wykonują swoich obowiązków zgodnie z wydanym orzeczeniem sądu w przedmiocie kontaktów z dzieckiem lub zawartej ugody, nie pozostają bezkarni. Kodeks postępowania cywilnego reguluje kwestie związane z sankcjami pieniężnymi za naruszenie obowiązków w

7 stycznia 2021|Kategoria: Porady prawne - wszystkie, Rozwód|

Zarząd majątkiem dziecka

Niniejszy artykuł poświęcony jest tematyce zarządu majątkiem dziecka. To z pozoru oczywiste zagadnienie może okazać się problematyczne w praktyce. W celu uniknięcia komplikacji związanych z majątkiem dziecka warto zaznajomić się z treścią przepisów prawnych opisanych poniżej. Na wstępie wskazać należy, że sprawowanie pieczy nad majątkiem dziecka stanowi jeden z elementów władzy rodzicielskiej. Ściśle o zarządzie

Zarząd we wspólnocie mieszkaniowej

Omawiając kwestię zarządu we wspólnocie mieszkaniowej, należy w pierwszej kolejności rozróżnić małą wspólnotę mieszkaniową od dużej. O małej wspólnocie mieszkaniowej mówi się wtedy, gdy liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż 3. Wówczas do zarządu nieruchomością wspólną mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego.

7 grudnia 2020|Kategoria: Porady prawne - wszystkie|

Ceny transferowe

Ceny transferowe - czym są i jak przygotować dokumentację   Ceny transferowe uregulowane są zarówno w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (podatek CIT), jak i w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (podatek PIT). Zgodnie z treścią art. 23m ust.

20 listopada 2020|Kategoria: Porady prawne - wszystkie, Umowy|

Zakaz konkurencji

Czym jest zakaz konkurencji? Zakaz konkurencji jest umową lub częścią umowy głównej, w ramach której jedna ze stron zobowiązuje się do nie podejmowania działań konkurencyjnych. Zakaz ten może przybierać różne formy np. zakazu podjęcia stosunku pracy z podmiotami konkurencyjnymi, zakazu współpracy, świadczenia określonych usług na rzecz podmiotów konkurencyjnych. Samo pojęcie działalności konkurencyjnej nie ma definicji

16 listopada 2020|Kategoria: Porady prawne - wszystkie, Umowy|
Go to Top