Porady prawne – wszystkie

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej dobry wybór czy ryzyko w czasie trwającej pandemii?

Czy upadłość konsumencka to dobry wybór? Czy może ryzyko w czasie pandemii? Upadłość konsumencka w aktualnej odsłonie jest w nową instytucją w prawie polskim pozwalającą na wszczęcie sądowego postępowania upadłościowego osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej (konsumentom), którzy popadli w stan niewypłacalności. Stan ten powstaje w momencie, w którym dłużnik nie jest w stanie spłacać na

11 stycznia 2022|Kategoria: Porady prawne - wszystkie|

Intercyza z rozsądku czy z nieufności?

Kiedy można zawrzeć intercyzę i w jaki sposób to zrobić i jakie wywołuje ona konsekwencje. Małżeństwo to nie tylko kwestia wyboru najwłaściwszej osoby, ale także wyboru najbardziej dogodnego ustroju majątkowego. Stereotypy na temat intercyzy mówią, że zawiera się ją z nieufności do współmałżonka. Tego typu ostrożność dotycząca swojego majątku nie jest jednak jedyną przyczyną zawarcia

25 sierpnia 2021|Kategoria: Porady prawne - wszystkie, Rozwód|

Unieważnienie aktu notarialnego

Jak unieważnić akt notarialny? Zawód notariusza ma swoją tradycję już od czasów starożytnych. Jest to szczególny rodzaj zawodu zaufania publicznego, a jego istota polega na tym, że notariusz, działając z upoważnienia udzielonego mu przez władzę publiczną, stwierdza fakty, które mają istotne znaczenie prawne. Sporządzane przez notariusza akty notarialne mają być gwarancją pewności prawa i powstania

9 sierpnia 2021|Kategoria: Porady prawne - wszystkie|

Błąd medyczny – czy lekarz jest zawsze winny?

Czy lekarz jest zawsze winny błędu medycznego? Nikt nie wie tak dobrze jak lekarz, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Uwaga ta ma również odniesienie do występowania błędu medycznego. W tym artykule przedstawimy Państwu informacje o tym, co zrobić w sytuacji, kiedy błąd taki wystąpi i jakie środki obrony swoich praw może zastosować lekarz obwiniony

4 sierpnia 2021|Kategoria: Porady prawne - wszystkie|

Dochodzenie alimentów na dziecko od cudzoziemca

Jak wygląda dochodzenie alimentów na dziecko od cudzoziemca? Obowiązek alimentacyjny względem dziecka, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać spełnia ważne funkcje społeczne. Przede wszystkim umacnia więzi rodzinne i wzajemną odpowiedzialność za innych członków rodziny. Rodzice naturalnie są zobowiązani do utrzymania swego potomstwa i do przygotowania go do samodzielnego życia. Dotyczy to zarówno dziecka

28 lipca 2021|Kategoria: Porady prawne - wszystkie, Rozwód|

Dowiedz się kiedy podział majątku może nie być równy

Kiedy jest możliwy nierówny podział majątku po rozwodzie? Zasadą jest, że małżonkom przysługują równe udziały w majątku wspólnym. Jednakże, podobnie jak w przypadku przeważającej części zasad, także i w tej, istnieją pewne odstępstwa od reguły. Domagając się podziału majątku wspólnego po rozwodzie, bądź rzadziej – po orzeczeniu rozdzielności majątkowej małżonek może wystąpić z wnioskiem o

16 czerwca 2021|Kategoria: Porady prawne - wszystkie, Rozwód|

Wysokość alimentów na dziecko – od czego zależy?

Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko? W myśl przepisu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Wyjątkiem od reguły jest sytuacja, gdy dziecko posiada dochody z własnego majątku, które wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Powszechnie wiadomym jest,

15 czerwca 2021|Kategoria: Porady prawne - wszystkie, Rozwód|

Ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie jest instytucją o szczególnym znaczeniu z punktu widzenia konstytucyjnego statusu jednostki, dotykającą podstawowych praw człowieka w zakresie swobodnego kierowania swoim postępowaniem. Ustawodawstwo polskie przewiduje dwa rodzaje ubezwłasnowolnienia: całkowite oraz częściowe. Co istotne, nie mają dalece zróżnicowanych przesłanek. Nie budzi wątpliwości, że choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy lub inne zaburzenia psychiczne stanowią warunek konieczny ubezwłasnowolnienia zarówno

31 marca 2021|Kategoria: Porady prawne - wszystkie|

Nierówny podział majątku po rozwodzie. O czym powinniśmy wiedzieć?

Nierówny podział majątku po rozwodzie. Jakie mogą być jego przyczyny i jak to ustalić? Nieprawidłowe wykonywanie obowiązków, związanych w szczególności z zaspokajaniem potrzeb rodziny w czasie trwania małżeństwa, może prowadzić do sytuacji, w której po uprawomocnieniu się wyroku orzekającego rozwód, a tym samym wraz z ustaniem wspólności ustawowej, zostaną ustalone nierówne udziały w majątku wspólnym.

Spis inwentarza jako sposób ustalenia majątku spadkowego

Jak prawidłowo sporządzić spis inwentarza aby ustalić stan majątku spadkowego? Spis inwentarza jest sposobem ustalenia majątku spadkowego osoby zmarłej i jego wartości. Spełnia również funkcję zabezpieczenia spadku. Może on zostać sporządzony na dwa sposoby: na wniosek sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza; wniosek o sporządzenie spisu inwentarza kieruje się bezpośrednio do komornika. Sposób

Go to Top