Większość z Państwa zapewne ma świadomość tego, że wraz ze śmiercią członka rodziny nierozerwalna jest kwestia spadku, którym po nim pozostał. Do czasu wejścia w życie zmian w 2015 r., aby uniknąć „oddziedziczenia długów” należało złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku, czy jest ono niezbędne również w świetle obecnie obowiązujących przepisów? Otóż nie, w obowiązującym stanie prawnym nadal dopuszczalne jest przyjęcie spadku wprost oraz z dobrodziejstwem inwentarza. Obecnie, nieograniczona odpowiedzialność za długi spadkowe wynika jedynie z wyraźnego oświadczenia spadkobiercy, że przyjmuje spadek wprost. Spadkobierca, który złożył takie oświadczenie, ponosi odpowiedzialność z majątku spadkowego oraz ze swojego majątku osobistego, obecnego i przyszłego.

Każdy spadkobierca nieskładający w ustawowym terminie oświadczenia co do spadku jest uważany za przyjmującego spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania zapraszam do kontaktu!