Jazda po alkoholu – jakie sankcje karne grożą pijanemu kierowcy?

Okres wakacyjny już prawie możemy uznać za otwarty, wsiadamy więc w auta i ruszamy nad morze, w góry, do znajomych. Wakacje to niestety również czas, w którym rośnie liczba kierowców prowadzących pojazdy samochodowe pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Dziś  proponuję Państwu, krótki referat na temat tego, co grozi nieodpowiedzialnemu kierowcy.

W rozdziale XXI kodeksu karnego znajdujemy sankcje karne na popełnienie przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Zgodnie z obecnie panującym porządkiem prawnym możemy odpowiedzieć zarówno za sprowadzenie katastrofy w komunikacji, jak i za prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających jak np. narkotyki lub prowadząc po wpływem alkoholu. Zaostrzenie karalności zostało przewidziane zaś dla sprawcy katastrofy lub wypadku, który dopuścił się tychże przestępstw pozostając w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub też zbiegł z miejsca wypadku.

Co zaś warto wiedzieć o przestępstwie tzw. jazdy pod wpływem ?

Reglamentację prawną wyżej przywołanego czynu znajdujemy w art. 178a kodeksu karnego. Do jego znamion należy bezwypadkowe prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Czyn z § 1 popełnia sprawca, który uczestniczy w ruchu, a zatem rozstrzygnięcie, czy oskarżony popełnił przestępstwo z art. 178 § 1 k.k., zależy od ustalenia, czy droga, którą jechał, jest drogą prywatną, drogą dojazdową do pól uprawnych, czy też drogą polną, na której odbywa się ruch pojazdów.

Przestępstwo to jest dokonane w momencie uruchomienia pojazdu i rozpoczęcia jazdy. Prowadzenie pojazdu mechanicznego oznacza zgodne z jego konstrukcją wprawienie go w ruch, kierowanie nim, nadawanie prędkości i hamowanie.

Stan po użyciu alkoholu zachodzi wówczas, gdy zawartość alkoholu wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 do 0,5‰ albo do obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 do 0,25 mg w 1 dm3.

Aby wskazać na konkretne zagrożenie ustawowe pozwolę sobie przytoczyć treść art. 178a k.k. Otóż:

§  1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. (uchylony).

§ 3. (uchylony).

§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

W świetle przepisów kodeksu karnego grzywna jest wymierzana w stawkach dziennych – może być wymierzona w wysokości od 10 do 540 stawek dziennych (1 stawka dzienna: nie mniej niż 10 zł, nie więcej niż 2000 zł – sąd wyznacza w zależności od sytuacji majątkowej, osobistej skazanego).

Warto również wiedzieć, że w razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 1, art. 179 lub art. 180 sąd orzeka świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5000 złotych, a w razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 4 co najmniej 10 000 złotych, do wysokości 60.000 zł.

Pamiętajmy, że oprócz kary pozbawienia wolności, grzywny oraz świadczenia pieniężnego musimy liczyć się z okresową utratą prawa jazdy, co bywa dla kierowców często najbardziej dolegliwe.

Wniosek  jest prosty: piłeś – nie jedź !