Poniżej prezentujemy wzór testamentu wraz z objaśnieniem

TESTAMENT

Ja niżej podpisany, Jan Nowak, zamieszkały w Szczecinie, przy ul. Śpiącej 10/1, legitymujący się dowodem osobistym AXI 258515, świadomy podejmowanej czynności i bez jakiegokolwiek przymusu oświadczam, że do całości spadku po mnie powołuję mojego syna, Tomasza Nowaka, zamieszkałego w Szczecinie, przy ul. Kwiatowej 12/3.

Szczecin, 28.05.2018 r. Jan Nowak

O czym warto pamiętać ?

Spadkodawca może sporządzić ważny testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym (własnoręcznie), podpisze i opatrzy datą (art. 949 § 1 k.c.). Tytuł „testament”, oznaczenie adresu czy numerów dowodów osobistych nie są konieczne, jednak są pożądane, gdyż ułatwiają ustalenie, czy pismo jest testamentem, kto jest spadkodawcą, a kto spadkobiercą. Sporządzić testament może tylko ta osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych (art. 944 § 1 k.c.).  Aby stwierdzić, że testament powołuje spadkobiercę, musi on generalnie rozrządzać masą spadkową, np. przez stwierdzenia: „powołuję do całości spadku”, „powołuję do 1/3 spadku”. Powołanie spadkobiercy w testamencie musi być bezwarunkowe, to znaczy dziedziczenia nie można uzależniać od spełnienia jakiegokolwiek warunku lub od jakiegoś terminu. Brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, chyba że wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.

Uwaga!

Testament może zawierać rozrządzenie ostatniej woli tylko jednego spadkodawcy (art. 942 k.c.). Podpis, podobnie jak całe oświadczenie, musi być własnoręczny !