W myśl art.  647 kodeksu cywilnego „Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.”

 

Umowa o roboty budowlane 

zaliczana jest do kategorii umów inwestycyjnych, przy czym regulacja umowy o roboty budowlane zawarta w Kodeksie ma charakter ramowy. Poszczególne uregulowania szczegółowe praw i obowiązków stron oraz ich odpowiedzialności wobec siebie i podmiotów trzecich niestety nie tworzą zwartej i jednolitej konstrukcji prawnej, która byłaby oparta na całościowych założeniach. Co do zasady wykonawca nie jest zobligowany do osobistego świadczenia robót budowlanych, chyba że postanowienia umowy regulują tą kwestię w sposób odmienny. Zgodnie z art. 6471 § 1 k. c.   w umowie o roboty budowlane strony powinny określić zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub z pomocą podwykonawców.  Należy pamiętać, że określenie zakresu prac dla podwykonawców nie jest elementem przedmiotowo istotnym umowy o roboty budowlane, którego brak powodowałby jej bezwzględną nieważność W każdym przypadku wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania swojego podwykonawcy jak za własne ( art. 474 k. c.). Dalej, warte wspomnienia jest również, że w przypadku śmierci wykonawcy zarówno obowiązek oddania obiektu, jak i wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia przechodzą na spadkobierców (art. 922 § 1 k. c.).

Stronami umowy o roboty budowlane mogą być de lege lata osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Przepisy kodeksu cywilnego nie różnicują sytuacji prawnej inwestora w zależności od tego, czy jest on podmiotem publicznym czy prywatnym.

Jak każda umowa, tak i umowa o roboty budowlane, aby należycie zabezpieczała interesy obu stron, powinna być sporządzona w sposób możliwie precyzyjny, przy pominięciu pojęć niedookreślonych, czy też przypisując danym postanowieniom dwojakie znaczenie. Jest to niezwykle istotne, gdy którakolwiek ze stron, będąc niezadowolona z wykonywanej umowy zdecyduje się dochodzić swoich uprawnień wynikających z umowy na drodze sądowej. Wówczas od treści tejże umowy zależeć będzie w głównej mierze wynik postępowania, dlatego warto już przy podpisaniu umowy zadbać o należyte zabezpieczenie swoich praw.

Będziemy zaszczyceni móc zapewnić ochronę Państwa interesom.

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły współpracy!