W dzisiejszych czasach umowa leasingu jest bardzo popularna. Coraz więcej osób decyduje się na nią. Co należy wiedzieć o umowie leasingu?

 

Przede wszystkim czym jest w ogóle leasing, oraz czy ma swoje indywidualne uregulowanie prawne?

Leasing jest umową cywilnoprawną zawieraną pomiędzy dwoma podmiotami. Polega na tymczasowym przekazaniu do użytku określonego przedmiotu w zamian za uiszczaną miesięczną opłatę. Jest zawsze zawierany na czas określony. Jest  umową nazwaną, wzajemną, konsensualną. Jej uregulowanie zostało zamieszczone w   kodeksie cywilnym w artykułach 7091 – 70918.

 

STRONY  W UMOWIE LEASINGU:

Z uwagi na to, że jest umową wzajemną ma dwie strony, które są względem siebie zobowiązane.

Finansujący – to przedsiębiorca, który jest  zobowiązany nabyć rzecz leasingu od zbywcy i oddać ją korzystającemu do użytkowania w zamian za wynagrodzenie pieniężne.

Korzystający – może nim być zarówno osoba fizyczna jak i podmiot gospodarczy, który użytkuje przedmiot leasingu.

W umowie leasingu oprócz dwóch podstawowych podmiotów, mogą również występować inne, m.in.:

Dostawca przedmiotu leasingu – jest to podmiot wybrany przez korzystającego od którego finansujący nabywa przedmiot leasingu.

Poręczyciel – jest to osoba, która poręcza przed finansującym, że wykona zobowiązanie na wypadek niemożności wykonania go przez korzystającego. Poręczyciel nie występuje w każdej umowie leasingu. Pojawia się wtedy, gdy sytuacja finansowa korzystającego budzi wątpliwości finansującego  co do wywiązania się z umowy.

 

STANDARDOWE OBOWIĄZKI FINANSUJACEGO:

1) Nabycie przedmiotu leasingu;

2) Wydanie rzeczy  korzystającemu w takim stanie, w jakim on  nabył od dostawcy;

3) Sporządzenie umowy leasingowej i wydanie jej  odpisu korzystającemu łącznie ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami.

Finansujący ma prawo wypowiedzieć umowę leasingu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszania przepisów umowy, korzystania z przedmiotu w niewłaściwy sposób przez korzystającego, oraz opóźnienie w spłacie leasingu.

 

OBOWIĄZKI KORZYSTAJĄCEGO:

1) Korzystać z rzeczy w sposób określony w umowie;

2) Uiszczać  opłatę leasingową  finansującemu za przedmiot leasingu w umówionym terminie;

3) Dbać o przedmiot i w razie potrzeby dokonywać wszelkich konserwacji, napraw;

4) Umożliwiać finansującemu w każdym czasie sprawdzenie przedmiotu.

5) Przestrzegać i wywiązywać się z postanowień umowy.

 

PRZEDMIOT UMOWY LEASINGU:

Przedmiotem leasingu mogą być zarówno rzeczy ruchome, jak i nieruchomości. W praktyce przyjęło się, że strony najczęściej zawierają umowę leasingową na rzeczach ruchomych, a w szczególności przedmiotami umowy są samochody.

 

Co warto za tym wiedzieć podczas umowy leasingu, której przedmiotem jest samochód?

 Leasing samochodu nie został uregulowany odrębnymi przepisami,  dlatego do tego rodzaju umów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego regulujące leasing ruchomości oraz przepisy dotyczące korzystania z rzeczy.

 

Należy pamiętać, że każda umowa jest inna i nawet mimo doświadczenia w korzystaniu z leasingu trzeba  uważnie zapoznać się z umową, gdyż zwyczajnie może się bardzo różnić od poprzedniej. Przed podpisaniem umowy leasingowej zawsze można próbować negocjować warunki w niej zawarte, koszty, terminy rat, obowiązki i prawa stron.

 

Szczególną uwagę należy zwrócić do samego przedmiotu leasingu, czy aby na pewno w umowie nie ma żadnych kluczowych zastrzeżeń odnośnie użytkowania rzeczy. Jeżeli decydujemy się na przedmiot leasingu, którym jest samochód, należy na samym początku dookreślić:

 

  1. Jakie mamy oczekiwania?

Jeżeli wybierając przedmiot mamy skonkretyzowane oczekiwania wobec niego, to  należy się nimi kierować i nie decydować na przedmiot, który nie spełnia tych oczekiwań. Każda umowa jest wiążąca i mimo możliwości odstąpienia od niej, musimy liczyć się z konsekwencjami, najczęściej są to kary pieniężne za nierzetelne wywiązanie się z umowy.

  1. Jaki mamy cel korzystania z przedmiotu leasingu?

Wybierając samochód powinniśmy wiedzieć, czy chcemy z niego korzystać w celach prywatnych, służbowych, podróżniczych, czy jeszcze innych. Jest to o tyle ważne, że zdarzają się umowy w  których przedmioty mają pewne  ograniczenia. W przypadku samochodów mogą to być ograniczenia np.  w  ilości kilometrów rocznie i trzeba zweryfikować, czy podana ewentualna ilość wystarczy do zamierzonego celu. Warto pamiętać, że przekroczenia ograniczeń wiążą się najczęściej  z dodatkowymi kosztami.

  1. Kto może z niego korzystać?

Często decydujemy się, aby wziąć przedmiot leasingu dla osoby trzeciej. Powinniśmy się upewnić, czy umowa nie zastrzega, aby z przedmiotu mogła korzystać tylko strona umowy, oraz czy nie będzie się to wiązało z dodatkowymi opłatami. Należy wiedzieć, że finansujący może wypowiedzieć umowę wcześniej, gdy nie będzie  przestrzegana. Mianowicie, gdy w umowie jest wskazane kto z przedmiotu może korzystać, to pozostałe osoby użytkujące robią to bezprawnie i wbrew umowie. Może to skutkować wcześniej wskazanym rozwiązaniem umowy przez finansującego.

  1. Dodatkowe koszty

Przed podpisaniem umowy jest odpowiedni czas na wyjaśnienie wszelkich wątpliwości. Warto się upewnić, czy nie czekają nas dodatkowe koszty tzw. manipulacyjne. Czy wartość podana w umowie jest ostateczna i nie ulegnie zmianie. Warto zapytać o ewentualne koszty, z którymi musimy się liczyć podczas przypadków losowych, np. wypadek, skradziony samochód, zniszczenie, uszkodzenie. Jak również np. opłata za rejestrację samochodu.  Podpisując umowę zgadzamy się z jej warunkami. W tym przypadku zgadzamy się również z kosztami, których w późniejszym czasie co do zasady nie można kwestionować. Oczywiście jest tu mowa o kosztach, o których zostaliśmy poinformowani, które wynikają z umowy.

  1. Czy przedmiot leasingu jest wolny od ograniczeń?

Oprócz ograniczeń co do kilometrów, które zostały wspomniane, czy osób uprawnionych do korzystania z przedmiotu leasingu należy się upewnić, czy są inne  dodatkowe  ograniczenia. Np. czy można samochodem wyjechać za granicę,  ponieważ zdarza się, że finansujący w umowie zastrzega sobie, aby przedmiot był użytkowany tylko na terenie kraju zawarcia umowy. Dlatego przed podpisaniem umowy należy upewnić się czy użytkowany przedmiot jest wolny od ograniczeń, a jeżeli ma pewne ograniczenie, to należy zdecydować  na ile one przeszkadzają w korzystaniu z rzeczy.

Oczywiście co do podstawowych ograniczeń, to ustawodawca wskazał, że korzystający nie może dobrowolnie zmieniać przeznaczenia rzeczy, czy przekazywać ją na osoby trzecie bez zgody finansującego.  Pozostałe ograniczenia, co do konkretnego przedmiotu leasingu  powinny zostać zawarte w umowie.

  1. Czy korzystający akceptuje ilość i wysokość rat?

Finansujący jest zobowiązany poinformować korzystającego o wysokości, ilości oraz o terminie płatności rat, jakimi go obciążony.

Korzystający chcąc zawrzeć umowę powinien dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową i zdecydować czy jest w stanie miesięcznie uiszczać wskazaną przez finansującego opłatę. W tym przypadku korzystający musi liczyć się z konsekwencjami, z którymi może spotkać się podczas opóźnienia lub nie zapłacenia miesięcznej raty.

 

ELEMENTY UMOWY LEASINGU:

Umowa leasingu powinna zawierać:

– oznaczenie przedmiotu leasingu

– wskazanie, kto jest zbywcą od którego finansujący nabył rzecz

– wskazanie korzystającego, przy czym zaznaczenie, czy dany przedmiot został mu oddany do używania czy używania i pobierania pożytków.

– wysokość opłaty za korzystanie z rzeczy

– czas na jaki umowa zostaje zawarta

– wskazanie praw i obowiązków stron

 

CO NALEŻY WIEDZIEĆ PRZED PODPISANIEM UMOWY LEASINGU?

Umowa leasingu jest co do zasady sporządzana przez finansującego i to przede wszystkim jego interesy są w niej zabezpieczone. Dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na treść umowy oraz obowiązki w niej zawarte. W umowie ważne są uregulowania dotyczące zakończenia, odstąpienia, wypowiedzenia umowy oraz tego – czy finansujący przewiduje kary umowne i w jakiej wysokości, gdyż zdarza się, że są one często zbyt wysokie.

Korzystającemu oprócz prawa do odstąpienia  przysługuje również prawo rękojmi, o którym nie wspomina się w umowach, a wynikają wprost z  przepisów kodeksu cywilnego.  W umowie leasingu ubezpieczenie również odgrywa ważną rolę, ponieważ ubezpieczyciel jest najczęściej powołany przez finansującego. Co za tym idzie? Często ubezpieczenie zorganizowane przez finansującego nie jest korzystne dla korzystającego, dlatego warto, aby ubezpieczeniem w miarę możliwości zajął się sam korzystający, który będzie zwracał szczególną uwagę na opłaty oraz warunki ubezpieczenia.

Podkreślenia wymaga, że osoba, która korzysta z przedmiotu leasingu nie jest jej właścicielem, tylko użytkownikiem. Może stać się właścicielem po ustaniu umowy leasingu i w chwili wykupu przedmiotu.

Nadto warto pamiętać, że każda umowa leasingu musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, dlatego umowy w formie  ustnej nie są dopuszczalne.

 

WYGAŚNIĘCIE UMOWY

Główną przyczyną wygaśnięcia umowy, jest przede wszystkim upływ czasu na jaki była zawarta. Umowa leasingu jest zawierana na czas określony, po  upływie czasie ustawa wygasa.

Jak każda umowa cywilna, w tym również umowa leasingu ma możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy poprzez jej wypowiedzenie lub odstąpienie.

Wypowiedzieć umowę może przede wszystkim finansujący w sytuacji, w której korzystający rażąco narusza przepisy umowy. Korzystającemu przysługuje prawo do wcześniejszego odstąpienia od umowy. Jednocześnie musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami finansowymi. Odstąpienie od umowy nie zwalnia korzystającego z płatności przewidzianych rat, ale ponadto mogą zostać mu naliczone dodatkowe koszty, które wynikają np. z kary, prowizji. Mimo, że ustawodawca nie wskazuje w przepisach szczegółowego katalogu możliwości wcześniejszego  wygaśnięcia umowy, to warto pamiętać, że oprócz wskazanych w ustawie sytuacji, w których finansujący ma prawo wypowiedzieć umowę, występują również inne okoliczności wcześniejszego wygaśnięcia, takie jak: kradzież samochodu, czy szkoda całkowita.

Należy pamiętać, że przed podpisaniem umowy leasingu najważniejsze jest zapoznanie się z umową i z jej warunkami. Podpisujemy tylko takie umowy, które odpowiadają nam w stu procentach, ponieważ późniejsza niechęć wywiązania się z nich ma ogromne konsekwencje, z którymi będziemy musieli się zmierzyć.