Wniosek o kontakty z dzieckiem powinien odpowiadać wymogom ogólnym z art. 126 k.p.c.

Art. 126. [Ogólne warunki pism procesowych]

§ 1. Każde pismo procesowe powinno zawierać:
1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
2) oznaczenie rodzaju pisma;
3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
5) wymienienie załączników.
§ 2. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:
1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
2) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.
§ 21. Dalsze pisma procesowe, poza elementami określonymi w § 1, powinny zawierać sygnaturę akt.
§ 3. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo albo uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który wcześniej nie złożył pełnomocnictwa. Jeżeli pełnomocnik dokonał wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa wnosi się za pośrednictwem tego systemu.
§ 31. Przepisu § 3 nie stosuje się do pism wnoszonych w elektronicznym postępowaniu upominawczym.
§ 4. Za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pismo osoba przez nią upoważniona, z wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała.
§ 5. Pismo procesowe wniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
§ 6. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym, za pomocą którego można wnosić pisma procesowe, z uwzględnieniem sprawności postępowania, ochrony praw stron postępowania oraz możliwości składania jednorazowo wielu pism.
Art. 1261. [Obowiązek podania wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia]
§ 1. W każdym piśmie należy podać wartość przedmiotu sporu lub wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy właściwość rzeczowa sądu, wysokość opłaty lub dopuszczalność środka odwoławczego, a przedmiotem sprawy nie jest oznaczona kwota pieniężna.
§ 2. Pisma dotyczące części przedmiotu sporu lub zaskarżenia podlegają opłacie tylko w stosunku do wartości tej części.
§ 3. Wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia podaje się w złotych, zaokrąglając w górę do pełnego złotego.
Art. 1262. [Żądanie należnej opłaty]
§ 1. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata.
§ 2. Nie żąda się opłaty od pisma, jeżeli już z jego treści wynika, że podlega ono odrzuceniu.

Wśród nich na szczególną uwagę należy zwrócić na określenie żądania. W art. 113 § 2 k.r.o. wyróżnia się przykładowo:

1) pobyt z dzieckiem,

2) bezpośrednie porozumiewanie się,

3) utrzymywanie korespondencji,

4) korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

We wniosku należy zatem określić w pierwszej kolejności którą formę kontaktów wybieramy, a następnie wskazać zakres wybranej formy tj. jak często, w które dni itp. Zazwyczaj rodzice pragną uregulowania pobytu z dzieckiem obejmującego odwiedziny, spotkania i zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu. Nasze wskazanie musi być konkretne i możliwie bardzo precyzyjne, przyjąć zatem należy, że w tej formie należy określić czas i miejsce oraz częstotliwość pobytu z dzieckiem, wskazując dzień, godziny początkowe i końcowe.

Kontakty z dzieckiem to nie tylko bieżące kontakty, lecz wnioskiem warto objąć również np. okresy wakacyjne, ferie zimowe czy okresy świąteczne.

Pamiętajmy, że poza precyzyjnym określeniem żądania nie mniej istotne jest uzasadnienie żądania.

Należy również wskazać, że sprawy o kontakty z dzieckiem mogą przybrać różny charakter, a w tym sprawy o:

1) ustalenie kontaktów z dzieckiem;

2) ograniczenie kontaktów z dzieckiem;

3) zakazanie kontaktów z dzieckiem.

W sprawie o kontakty z dziećmi nie można domagać się rozstrzygnięć w zakresie uregulowania sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej oraz alimentów. Decyduje o tym brak tożsamości trybu w odniesieniu do alimentów i sprawy o kontakty (alimenty – proces, kontakty – postępowanie nieprocesowe) oraz różny skład (kontakty – skład jednoosobowy, władza rodzicielska – skład trzyosobowy). Jedynym wyjątkiem jest sprawa o rozwód i separację, gdyż w tych sprawach z urzędu sąd ma obowiązek rozstrzygnięcia o całości stosunków prawnorodzinnych.