zapewnienie-spadkowe-szczecin

Zapewnienie spadkowe odbiera się od spadkobiercy na rozprawie sądowej, w trakcie której sędzia zadaje kilka pytań dotyczących osoby zmarłego pouczając przy tym spadkobiercę o tym, że jeśli zezna nieprawdę może zostać ukarany za składanie fałszywych zeznań karą do 8 lat pozbawienia wolności. Groźba surowej kary ma zdaniem ustawodawcy zapewnić prawdomówność świadków lub w tym przypadku spadkobierców.

O co zapyta sąd? Jeśli przyjdzie Państwu składać zapewnienie spadkowe, sąd zapyta Was o:

  • stopień pokrewieństwa ze zmarłym,
  • gdzie zmarły ostatnio stale zamieszkiwał i kiedy zmarł,
  • ile spadkodawca miał dzieci, które z dzieci żyją, a które zmarły,
  • czy w chwili śmierci żyli jego rodzice oraz czy pozostawał wówczas w związku małżeńskim,
  • czy spadkodawca pozostawił testament,
  • czy toczyła się już inna sprawa o stwierdzenie nabycia spadku lub został sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia,
  • czy składali Państwo oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
  • czy zapadły orzeczenia sądowe o uznaniu któregokolwiek ze spadkobierców za niegodnych dziedziczenia.

Jeżeli spadkobiercy zamieszkują daleko względem miejscowości, w której toczy się sprawa, często pojawia się pytania: czy mogę złożyć zapewnienie spadkowe przez pełnomocnika? Zła wiadomość jest taka, że zapewnienie spadkowe może zostać złożone osobiście przez spadkobiercę w sądzie spadku. Nie można posłużyć się w tym celu ani pełnomocnikiem, ani pismem (nawet przygotowanym przez notariusza). Jedyny dopuszczalny wyjątek zachodzi w sytuacji, kiedy spadkobierca jest małoletni lub ubezwłasnowolniony.
Dobra wiadomość jest jednak taka, że z reguły wystarczy, że zapewnienie spadkowe złoży tylko jeden ze spadkobierców. Jeżeli zatem mają Państwo pewność, że na rozprawę przyjdzie choćby jedna osoba uprawniona do dziedziczenia, Wasza nieobecność nie spowoduje, że sprawa utknie w miejscu. Oczywiście dotyczy to tylko sytuacji, w której nie ma wątpliwości co do kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia i istnienia testamentów. Jeśli jednak pozostają Państwo w sporze z innymi spadkobiercami co do tych okoliczności, lepiej i bezpieczniej jest stawić się na rozprawie osobiście.

A co jeśli nikt nie stawi się na rozprawę w celu złożenia zapewnienia spadkowego? Wówczas sąd spadku zyskuje możliwość skorzystania z możliwości wezwania spadkobierców przez ogłoszenie.